Nevyhovění žadateli ze strany MČ

  1. Proti rozhodnutí MČ o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtách stanovených zákonem na adrese:
    Městská část Praha -Ďáblice
    Květnová čp. 553/52
    182 00 Praha - Ďáblice
  2. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení Zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud odvolání tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, MČ jej odloží.
  3. Odvolání lze podat rovněž prostřednictvím formuláře "Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací". Tento formulář je k dispozici v prostoru informací budovy Městská část Praha -Ďáblice, Květnová čp. 553/52, 182 00 Praha - Ďáblice nebo na internetové adrese MI (formulář_žádosti_o_poskytnutí_in.htm).