Přehled nejdůležitějších předpisů upravujících postup MČ při poskytování informací
(podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.)

 

Předpisy upravující postup MČ při poskytování informací veřejnosti jsou zejména tyto:

  1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  2. Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.
  3. Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  4. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  5. Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
  6. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  7. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
  8. Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (příloha č. 1 k usnesení vlády č. 875 ze dne 6.9.2000)
  9. Standard MI 2001 Částka 7 - Standard ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup

Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů ČR.