. Postup při vyřizování žádosti

  1. Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem a pravidly uvedenými v Metodickém pokynu. Informaci požadovanou telefonicky poskytuje oslovený útvar MČ neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.
  2. Písemná žádost je podávána na adresu:
    Městská část Praha -Ďáblice
    Květnová čp. 553/52
    182 00 Praha - Ďáblice
  3. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v podatelně MČ (viz výše uvedená adresa), prostřednictvím faxu na čísle 283910721 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: podatelna@dablice.com 
  4. Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací.