Městská část Praha - Ďáblice
Rozpočet na rok 2007
Městské části Praha - Ďáblice RS
2007
BILANCE PŘÍJMŮ schválený
1. Neinvestiční dotace ze SR
4112 na školství 459 000
4112 na výkon státní správy 44 000
Celkem         503 000
2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP
1511 předpokládaný výnos daně z nemovitosti 1 700 000
4121 souhrnný dotační vztah 7 924 000
4121 výnos ze skládky 10 265 800
Celkem         19 889 800
3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP
Celkem         0
Dotace celkem 20 392 800
4. Vlastní příjmy
1361 správní poplatky 500 000
1332 znečištění živ. prostředí 3 000
1341 poplatek ze psů 70 000
1342 pobytové poplatky 3 000
1343 zábor veř. prostranství 300 000
1345 poplatky z ubytovací kapacity 20 000
1347 místní poplatek z hracích automatů 250 000
1351 výtěžek z provozování loterií 200 000
3314 2111 příjmy z knihovny  10 000
5512 2324 příspěvky (Čak.a Hovo. na hasiče) 190 800
6171 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6310 2141 úroky 50 000
6409 2210 přijaté sankční platby
6409 2321 dary 500 000
6409 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6409 2329 ostatní nedaňové příjmy
Celkem         2 096 800
4131 převod z fondu hospodářské činnosti 6 000 000
6402 2221 finanční vypořádání
8115 zapojení depozitu
PŘÍJMY CELKEM       28 489 600
BILANCE VÝDAJŮ
A.  Neinvestiční výdaje
Kap. 02 Městská infrastruktura
3713 5499 transfery obyvatelstvu 200 000
3723 5021 mzdy - dohody 15 000
3723 5139 material 50 000
3723 5169 nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery) 700 000
3729 5499 příspěvek obyv. na odpad (popelnice) 1 000 000
veřejná zeleň
3745 5137 drobný hmotný majetek 50 000
3745 5139 material 50 000
3745 5171 opravy a údržba 800 000
3745 5179 komise živ. prostředí 25 000
celkem zeleň 925 000
Celkem Městská infrastruktura     2 890 000
Kap. 03 Doprava
2212 silnice
2212 5137 drobný hmotný majetek 20 000
2212 5139 material 30 000
2212 5154 el.energie 5 000
2212 5169 služby (mj. dopravní zn.; slav.osvětlení) 200 000
2212 5171 údržba a oprava komunikací 400 000
2219 záležitosti pozemních komunikací
2219 5171 údržba a oprava komunikací 250 000
Celkem Doprava       905 000
Kap. 04 Školství a mládež
3111 5163 služby pen.ústavů+poj. 1 000
3111 5171 opravy a udržování MŠ 100 000
3113 5163 služby pen.ústavů+poj. 165 000
3113 5171 opravy a udržování ZŠ 20 000
3113 5331 příspěvek PO (ZŠ+MŠ) 3 250 000
3113 5137 DHM (MŠ)
3143 5179 školská a kulturní komise 170 000
3144 5169 škola v přírodě 1 250 000
3299 5339 dot. občanským sdružením (Hvězd.)
dětská hřiště a klub
3421 5021 mzdy  280 000
3421 5031 pojistné na soc.zadezpečení 72 840
3421 5032 pojistné na zdrav.zad. 25 060
3421 5137  DHM-dlouhodobý hmotný majetek 100 000
3421 5139 materiál 15 000
3421 5169 ostatní služby 20 000
3421 5171 opravy a údržba 134 000
3421 5175 pohoštění 2 500
0
Celkem Školství a mládež     5 605 400
Kap. 05 Sociální věci, zájmová činnost
3429 5499 příspěvky na činnost zájm.sdr. 600 000
3429 5222 dot. občanským sdružením (Myslivci)
3399 5223 dot. občanským sdružením (Diak.)
4319 5179 sociální komise 130 000
Celkem Sociální věci       730 000
Kap. 06 Kultura a sport
knihovna
3314 5011 mzdy 240 000
3314 5031 pojistné na soc.zadezpečení 62 400
3314 5032 pojistné na zdrav.zad. 21 600
3314 5136 nákup knih 50 000
3314 5137 DHM 50 000
3314 5139 materiál 25 000
3314 5169 služby 90 000
3314 5171 opravy, údržba 40 000
3314 5173 cestovné 1 900
3314 5172 SW 0
celkem knihovna 580 900
kronika
3319 5021 odměna kronikáři 24 000
3319 5139 materiál (foto, film) 5 000
3319 5169 služby 2 000
celkem kronika 31 000
3399 5169 akce MČ 55 000
3419 5222 dot. občanským sdružením (TJ)
3419 5179 tělovýchva - sportovní komise 70 000
Celkem Kultura a sport       736 900
Kap. 07 Požární ochrana
5512 5192 příspěvek Sboru dobrovolných hasičů 265 000
Celkem Požární ochrana     265 000
Kap. 08 Místní hospodářství
3612 5137 DHM 300 000
Celkem Místní hospodářství     300 000
Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva
samospráva
6112 5023 odměny 1 700 000
6112 5031 pojistné na soc.zadezpečení 353 600
6112 5032 pojistné na zdrav.zad. 122 400
6112 5162 telekomunikace 80 000
6112 5169 služby 170 000
6112 5173 cestovné 30 000
6112 5175 repre, pohoštění 30 000
6112 5492 dary obyvatelstvu 220 000
celkem samospráva 2 706 000
vnitřní správa
6171 5011 platy 2 970 000
6171 5021 dohody o provedení práce 200 000
6171 5031 pojistné na soc.zadezpečení 824 200
6171 5032 pojistné na zdrav.zad. 285 300
6171 5038 zákonné úrazové poj. 25 000
6171 5136 knihy a časopisy 40 000
6171 5137 DHM 300 000
6171 5139 materiál 150 000
6171 5151 voda 20 000
6171 5153 plyn 150 000
6171 5154 el.energie 70 000
6171 5156 PHM 15 000
6171 5161 služby pošt 30 000
6171 5162 služby  (telefony) 230 000
6171 5163 služby peněžních ústavů 40 000
6171 5166 konzultační služby (poradenské a právní) 400 000
6171 5167 školení 80 000
6171 5169 služby (audit, pojistné, stravenky ap.) 250 000
6171 5169 služby (příspěvek  na stravenky ze SF ) 30 000
6171 5171 opravy a údržba 500 000
6171 5172 SW 100 000
6171 5173 cestovné 10 000
6171 5173 ostatní cestovní náhrady (158,-) 20 000
6171 5175 pohoštění 20 000
6171 5362 daně a poplatky 30 000
celkem vnitřní správa 6 789 500
Celkem Správa a samospráva     9 495 500
Kap. 10 Všeobecná pokladní správa
8124 splátka půjčky MHMP 1 066 700
6310 5141 úrok z půjčky 32 000
6330 5342 převod příspěvku do SF  250 000
6409 5901 nespecifikované rezervy 13 100
Celkem Všeobecná pokladní správa   1 361 800
CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 22 289 600
B.   Investiční výdaje
Kap. 04 Školství a mládež
3111 6121 pavilon MŠ 9 000 000
Celkem Školství a mládež     9 000 000
Kap. 06 Kultura a sport
3412 6121 sportovní areál  5 000 000
Celkem Kultura a sport       5 000 000
Kap. 07 Požární ochrana
5512 6121 Rokonstrukce hasič. domu 6 000 000
Celkem Požární ochrana     6 000 000
Kap. 09 Vnitřní správa
6171 6122 stroje, přístroje a zařízení 100 000
6171 6125 PC 100 000
Celkem Vnitřní správa       200 000
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE 20 200 000
VÝDAJE CELKEM       42 489 600
PŘÍJMY CELKEM       28 489 600
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ     -14 000 000
FINANCOVÁNÍ   z vlastního rezervního fondu 14 000 000