Usnesení RMČ rok 2001                        zpět

odrážka

214 RMČ ... o smlouvě s PRE, a. s.

odrážka

215 RMČ ... o stavbě RS plynu - Kostelecká - Chřibská

odrážka

216 RMČ ... o revokaci usnesení č. 135/01/RMČ

odrážka

217 RMČ ... o darování pozemků

odrážka

218 RMČ ... o darování pozemků

odrážka

219 RMČ ... o přemístění stanice MHD Na Štamberku

odrážka

220 RMČ ... o realizaci rekonstrukcí komunikací Na Blatech U Červeného mlýnku

odrážka

221 RMČ ... o realizaci stavby komunikace Řepná včetně prodloužení k RS plynu

odrážka

222 RMČ ... o auditorském ověření finančního hospodaření MČ Praha - Ďáblice

odrážka

223 RMČ ... o stanovení koeficientu Ki pro úpravu nájemného

odrážka

224 RMČ ... k reformě správního členění hl. m. Prahy

odrážka

225 RMČ ... revokaci usnesení č. 189/01/RMČ

odrážka

226 RMČ ... k rozpočtu Městské části Praha - Ďáblice na rok 2001

odrážka

227 RMČ ... k rozpočtu Městské části Praha - Ďáblice na rok 2001

odrážka

228 RMČ ... volbě a odvolání členů komise k projednávání přestupků

odrážka

229 RMČ ... odvolání vedoucích pracovníků

odrážka

230 RMČ ... poskytnutí daru turisticko-tábornickému oddílu Bonaj-Amikoj

odrážka

231 RMČ ... o odvolání tajemníka Úřadu MČ Praha - Ďáblice

odrážka

232 RMČ ... o prominutí 50 % pohledávky

odrážka

233 RMČ ... k návrhu na změnu ÚP sídelního útvaru HMP - změny 03

odrážka

234 RMČ ... odvolání ředitelky MŠ

odrážka

235 RMČ ... o uzavření Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě o správě nemovitosti

odrážka

236 RMČ ... o odvolání a jmenování členů školské a kulturní komise

odrážka

237 RMČ ... o prodloužení nájmu nebytových prostor pí. Holcové v objektu čp. 766

odrážka

238 RMČ ... o povolení splátkového kalendáře panu Romanu Bílkovi

odrážka

239 RMČ ... k dohodě o spolupráci s Fy Central Group a.s

odrážka

240 RMČ ... o účelové dotaci Středisku křesťanské pomoci Diakonie

odrážka

241 RMČ ... o jmenování tajemníka úřadu

odrážka

242 RMČ ... o zrušení Mateřské školy, Praha 8 - Ďáblice, Kučerové 26

odrážka

243 RMČ ... o investičních akcích v r. 2001

odrážka

244 RMČ ... o úplatném převodu pozemku p. č. 194/22 v k. ú. Ďáblice

odrážka

245 RMČ ... o přidělení bytů

odrážka

246 RMČ ... o jmenování členky Školské a kulturní komise

odrážka

247 RMČ ... o jmenování inventarizačních komisí

odrážka

248 RMČ ... k půdní vestavbě v čp. 339

odrážka

249 RMČ ... ke zřízení jednotky SDH Praha   - Ďáblice

odrážka

250 RMČ ... o finančních darech

odrážka

251 RMČ ... o mimořádném finančním daru

odrážka

252 RMČ ... o prodeji ideální 1/2 nemovitosti čp. 184 a pozemků p.č. 153 a p.č. 154

odrážka

253 RMČ ... o finančním daru

odrážka

254 RMČ ... o přidělení bytu p. Františku Havlovi

odrážka

255 RMČ ... o stanovení počtu pracovníků

odrážka

256 RMČ ... o rozpočtových opatřeních v měsíci prosinci 2001