Usnesení RMČ rok 2002                        zpět

odrážka

257 RMČ ... k návrhu na změny v ÚP sídelního útvaru HMP - ZMĚNY 04

odrážka

258 RMČ ... o směně pozemků p. č. 203/4 a p. č. 205/2 v k. ú. Ďáblice

odrážka

259 RMČ ... o výši příspěvku za vyvážení domovního odpadu

odrážka

260 RMČ ... o úpravě odměn neuvolněným členům zaastupitelstva

odrážka

261 RMČ ... o poskytnutí finančního daru hvězdárně Ďáblice

odrážka

262 RMČ ... o zrušení nájemní smlouvy k pozemku 2596/147 v k. ú. Kobylisy

odrážka

263 RMČ ... o zániku mandátu a volbě člena MZ

odrážka

264 RMČ ... o zřízení věcného břemene a úplatném prodeji pozemku

odrážka

265 RMČ ... o úhradě skládkovného pro občany od 01. 01. 2002

odrážka

266 RMČ ... o poskytnutí finančního daru Mysliveckému sdružení Ďáblice

odrážka

267 RMČ ... o revokaci usnesení č. 252/01/RMČ

odrážka

268 RMČ ... o sponzorských darech

odrážka

269 RMČ ... o navýšení osobního ohodnocení vedoucí FIO

odrážka

270 RMČ ... k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha - Ďáblice

odrážka

271 RMČ ... o finančním hospodaření za rok 2001

odrážka

272 RMČ ... k přeschválení rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2002

odrážka

273 RMČ ... k revokaci usnesení č. 218/01/RMČ

odrážka

274 RMČ ... o mimořádném finančním daru

odrážka

275 RMČ ... o prominutí penále Bytovému družstvu Ďáblické náměstí

odrážka

276 RMČ ... o zaplacení pokuty ČTU za porušení povinnosti provozovatele

odrážka

277 RMČ ... o nově sestavené přestupkové komisi

odrážka

278 RMČ ... o dodatku k nájemní smlouvě s firmou ARX, v. o. s.

odrážka

279 RMČ ... o odchodu ředitelky ZŠ U Parkánu 17 pí. Jany Gothové do starobního důchodu a vypsání konkursního řízení na obsazení místa ředitele

odrážka

280 RMČ ... o prodeji pozemku p. č. 135/7 v k. ú. Ďáblice

odrážka

281 RMČ ... o prodeji pozemků p. č. 1229/16, 1229/17, 1229/18, 1229/20, 1229/21, 1229/29

odrážka

282 RMČ ... o prodeji pozemku p. č. 1190/2 v k. ú. Ďáblice

odrážka

283 RMČ ... k odměnám členů zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

odrážka

284 RMČ ... o rozpočtových opatřeních duben, květen 2002

odrážka

285 RMČ ... o více-nákladech na akci "Nástavba pavilonu MŠ Ďáblice

odrážka

286 RMČ ... o výši příspěvků za likvidaci domovního odpadu

odrážka

287 RMČ ... k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 05/1

odrážka

288 RMČ ... k žádosti o změnu zařazení Základní školy, U Parkánu 17 v Praze 8 - Ďáblicích

odrážka

289 RMČ ... k finančnímu daru základní organizaci 01/68 Českého svazu ochránců přírody

odrážka

290 RMČ ... o splátkovém kalendáři pro Ing. Jana Zámyslického

odrážka

291 RMČ ... k finančnímu daru klubu Českých turistů Kobylisy, turisticko tábornickému oddílu BONAJ AMIKOJ

odrážka

292 RMČ ... k Řádu veřejného pohřebiště v MČ Praha - Ďáblice

odrážka

293 RMČ ... k dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace "Základní škola U Parkánu"

odrážka

294 RMČ ... k dohodě mezi MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Čakovice o společném užívání Jednotky požární ochrany

odrážka

295 RMČ ... o úplatném převodu pozemku p. č. 1222/42  v k. ú. Ďáblice

odrážka

296 RMČ ... o uzavření dohody mezi MČ Praha  - Ďáblice a společností ASTAR, s. r. o.

odrážka

297 RMČ ... o zániku věcného břemene v čp. 161

odrážka

298 RMČ ... o volbě členů komise k projednávání přestupků

odrážka

299RMČ ... k finančnímu daru TJ Ďáblice

odrážka

300 RMČ ... k odměnám vedoucím pracovníkům ÚMČ Praha - Ďáblice

odrážka

301 RMČ ... ke jmenování ředitele ZŠ U Parkánu 17/11 v Praze 8 - Ďáblicích

odrážka

302 RMČ ... k auditu MČ Praha - Ďáblice za rok 2001

odrážka

303 RMČ ... ke konkurznímu řízení na funkci ředitele ZŠ U Parkánu 17/11

odrážka

304 RMČ ... k úplatnému převodu pozemku p. č. 1222/42 v k. ú. Ďáblice

odrážka

305 RMČ ... k volbám do zastupitelstva v MČ Praha - Ďáblice

odrážka

306 RMČ ... k darovací smlouvě mezi SDH Ďáblice a MČ Praha - Ďáblice

odrážka

307 RMČ ... k nově aktualizovanému provoznímu řádu skládky odpadu S -00

odrážka

308 RMČ ... k poplatku za odvoz KO v roce 2002

odrážka

309 RMČ ... k umístění stavby nové radnice v k. ú. Ďáblice

odrážka

310 RMČ ... k finančnímu daru pro SKP Diakonie ČCE

odrážka

311 RMČ ... k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni

odrážka

312 RMČ ... ke smlouvě o převodu správy majetku z hl. m. Prahy

odrážka

313 RMČ ... ke konkurznímu řízení na funkci ředitele ZŠ

odrážka

314 RMČ ... ke zřízení depozitního účtu u České spořitelny na Ládví

odrážka

315 RMČ ... o výši příspěvků za likvidaci domovního odpadu

odrážka

316 RMČ ... k úplatnému převodu pozemku p. č. 587/56 v k. ú. Ďáblice

odrážka

317 RMČ ... k úplatnému převodu pozemku p. č. 608/16 v k. ú. Ďáblice

odrážka

318 RMČ ... k rozpočtovému opatření - září 2002

odrážka

319 RMČ ... k nově aktualizovanému provoznímu řádu skládky odpadu S - 00

odrážka

320 RMČ ... k úplatnému převodu pozemku p. č. 70/5 v k. ú. Ďáblice

odrážka

321 RMČ ... k finančnímu daru MČ Praha 8

odrážka

322 RMČ ... ke jmenování komisí na výběr zhotovitele stavby "MČ Ďáblice - komunikace Šenovská"

odrážka

323 RMČ ... ke způsobu a postupu vypořádání investičních staveb a akcí evidovaných v účetní položce 042

odrážka

324 RMČ ... k odměnám vedoucím pracovníkům ÚMČ Praha - Ďáblice

odrážka

325 RMČ ... k podpisovému řádu ÚMČ Praha - Ďáblice

odrážka

326 RMČ ... ke jmenování ředitele ZŠ U Parkánu 17/11

odrážka

327 RMČ ... o finančních darech

odrážka

328 RMČ ... k zařazení staveb do majetku MČ Praha - Ďáblice

odrážka

329 RMČ ... k vyřazení staveb z majetku MČ Praha - Ďáblice

odrážka

330 RMČ ... k revokaci usnesení č. 316/02/RMČ

odrážka

332 RMČ ... k úplatnému převodu pozemku p. č. 576/3 v k. ú. Ďáblice

odrážka

333 RMČ ... k rozpočtovému opatření - prosinec 2002

odrážka

334 RMČ ... k finančnímu daru pro MČ Praha - Ďáblice

odrážka

335 RMČ ... o odepsání pohledávky za fi. OSINAS, s. r. o.

odrážka

336 RMČ ... ke spisovému, archivačnímu a skartačnímu řádu ÚMČ Praha - Ďáblice

odrážka

337 RMČ ... k návrhu na změnu ÚP sídelního útvaru HMP

odrážka

338 RMČ ... k návrhu na změnu ÚP sídelního útvaru HMP

odrážka

339 RMČ ... k úplatnému převodu pozemku p. č. 1222/44 v k. ú. Ďáblice

odrážka

340 RMČ ... k návrhu na změnu ÚP sídelního útvaru HMP

odrážka

341 RMČ ... ke smlouvě o převodu díla z TJ Ďáblice na MČ Ďáblice a k nájemní smlouvě na sportovní areál

odrážka

342 RMČ ... k nájmu bytu v čp. 161, ul.Ďáblická

odrážka

343 RMČ ... k návrhu platu pro ředitelku ZŠ U Parkánu 17/11

odrážka

344 RMČ ... k pronajmutí kolumbárních schránek

odrážka

345 RMČ ... k uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o spolupráci mezi MČ Ďáblice a TJ Ďáblice