Usnesení RMČ rok 2003                        zpět

odrážka

001 RMČ ... o zániku mandátu

odrážka

002 RMČ ... ke ustanovení inventarizačních komisí

odrážka

003 RMČ ... o rozpočtových opatřeních

odrážka

004 RMČ ... o jednacím řádu Rady MČ  ;  Příloha

odrážka

005 RMČ ... o zřízení komisí Rady MČ

odrážka

006 RMČ ... o odměnách vedoucím pracovníkům ÚMČ

odrážka

007 RMČ ... o rezignaci členky komise

odrážka

008 RMČ ... o jmenování vedoucího FIO ÚMČ

odrážka

009 RMČ ... o zpětných klapkách

odrážka

010 RMČ ... o výši příspěvku za vyvážení odpadu 2003

odrážka

011 RMČ ... o svěření pravomocí místostarostovi

odrážka

012 RMČ ... o pověření zastupováním MČ

odrážka

013 RMČ ... o finančním daru hvězdárně Ďáblice

odrážka

014 RMČ ... o dodatku č. 2 ke zřizovací listině ZŠ

odrážka

015 RMČ ... k inventarizaci majetku a závazků MČ

odrážka

016 RMČ ... k návrhu platu ředitelky ZŠ

odrážka

017 RMČ ... k finančnímu hospodaření v roce 2002

odrážka

018 RMČ ... k rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2003

odrážka

019 RMČ ... k přijetí nové členky sociální komise

odrážka

020 RMČ ... k návrhu na změnu ÚPn sídelního útvaru HMP

odrážka

021 RMČ ... k návrhu na změnu ÚPn sídelního útvaru HMP

odrážka

022 RMČ ... k Organizačnímu řádu ÚMČ Praha - Ďáblice  ;  Příloha

odrážka

023 RMČ ... k odměnám neuvolněným členům ZMČ

odrážka

024 RMČ ... k dodatku č.7 ke smlouvě o zneškodnění KO

odrážka

025 RMČ ... k uzavření darovací smlouvy s A.S.A.

odrážka

026 RMČ ... k přidělení bytu p. Steinegerovi

odrážka

027 RMČ ... k dodatku č.1 k nájemní smlouvě pí. Svatošová

odrážka

028 RMČ ... k finančnímu daru TJ Ďáblice

odrážka

029 RMČ ... k rozpočtovému provizoriu na rok 2003

odrážka

030 RMČ ... k zařazení JPO Ďáblice do JPO 3 - ev. č. 111124

odrážka

031 RMČ ... ke jmenování nových členů JPO Ďáblice

odrážka

032 RMČ ... k přijetí nových členu do komise ŽP

odrážka

033 RMČ ... k finančnímu daru Mysliveckému sdružení Ďáblice

odrážka

034 RMČ ... k obnovení zastávky MHD "Liberecká" linky 103

odrážka

035 RMČ ... k Požárnímu řádu MČ Praha - Ďáblice  ;  Příloha

odrážka

036 RMČ ... k osobnímu ohodnocení vedoucího FIO ÚMČ

odrážka

037 RMČ ... k předání stavební dokumentace archivu P - 8

odrážka

038 RMČ ... k účelové finanční dotaci pro TJ Ďáblice - oddíl kopané

odrážka

039 RMČ ... k architektonicko-urbanistické soutěži na "Areál VŠUP v Ďáblicích"

odrážka

040 RMČ ... k rozdělení dotace MHMP z poplatků za ukládání KO na skládce A.S.A. v Ďáblicích

odrážka

041 RMČ ... k úplatnému převodu pozemku p. č. 203/3

odrážka

042 RMČ ... k finančnímu daru pro SKP Diakonie ČCE

odrážka

043 RMČ ... k finančnímu daru klubu Českých turistů Kobylisy, turisticko tábornickému oddílu BONAJ AMIKOJ

odrážka

044 RMČ ... k poskytnutí alikvotní části dotace MČ Březiněves na provoz MŠ a ŽŠ v Ďáblicích

odrážka

045 RMČ ... o jmenování komisí pro hodnocení nabídek stavebních firem na akci "Nástavba pavilonu MŠ"

odrážka

046 RMČ ... k jmenování dvou členů zastupitelstva k podpisování doložky k právním úkonům

odrážka

047 RMČ ... k zastupování MČ Praha - Ďáblice v rámci PO a CO

odrážka

048 RMČ ... k finančnímu daru pro hudební sdružení Ďáblík

odrážka

049 RMČ ... k schválenému rozpočtu na rok 2003 a plnění rozpočtu 1.Q 2003

odrážka

050 RMČ ... k přidělování bytů MČ Praha - Ďáblice

odrážka

051 RMČ ... k přidělení bytu paní Pavle Tolarové

odrážka

052 RMČ ... úplatný převod pozemku p.č.715/2

odrážka

053 RMČ ... přijetí nového člena do komise výstavby a investic

odrážka

054 RMČ ... k rozpočtovému opatření č. 1 pro rok 2003 (červen 2003)

odrážka

055 RMČ ... k návrhu směrnice č. 3/2003 k výběrovému řízení úředníků samosprávných celků

odrážka

056 RMČ ... k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní smlouvy

odrážka

057 RMČ ... k návrhu mimořádných odměn vedoucím zaměstnancům ÚMČ

odrážka

058 RMČ ... k závěrečnému účtu MČ Praha - Ďáblice za rok 2002

odrážka

059 RMČ ... ke konání svatebních obřadů v MČ Praha - Ďáblice

odrážka

060 RMČ ... k prodloužení nájemních smluv

odrážka

061RMČ ... o odměně ředitelce ZŠ U Parkánu čp. 17/11 Praha Ďáblice

odrážka

062 RMČ ... k finančním darům

odrážka

063 RMČ ... k úplatnému převodu pozemků p.č.949/2,949/3 a části pozemku p.č.949/1

odrážka

064 RMČ ... k úplatnému převodu pozemků p.č.135/1 ,373/2 a p.č. 1731/2

odrážka

065 RMČ ... ke zvýšení nájemného v bytech MČ Praha - Ďáblice

odrážka

066 RMČ ... přijetí nového člena do školské a kulturní komise   

odrážka

067 RMČ ... k návrhu změny ÚP sídelního útvaru HMP - změny 06

odrážka

068 RMČ ... k uzavření smlouvy na  přístavbu a nástavbu MŠ v Kučerové  ul.

odrážka

069 RMČ ... ke změnám rozpočtu na rok 2003

odrážka

070 RMČ ... k dotacím z rozpočtu HMP na rok 2003

odrážka

071 RMČ ... uzavření smlouvy s firmou FASS s.r.o.

odrážka

072 RMČ ... odprodeji předzahrádek v ul.Květnová

odrážka

073 RMČ ... k přidělení bytu v čp.160 panu Milanu Svatošovi

odrážka

074 RMČ ... k rozpočtovému opatření č.3 pro rok 2003 (září 2003)

odrážka

075 RMČ ... k návrhu nového provozního řádu skládky S-00 - II.etapa

odrážka

076 RMČ ... k žádosti o změnu zařazení Základní školy, U Parkánu 11/17 v Praze 8 – Ďáblicích

odrážka

077 RMČ ... finančnímu daru pro organizátora výstavy "Povodím Mratínského potoka"

odrážka

078 RMČ ... k odvolání proti rozhodnutí o umístnění stavby Baumax

odrážka

079 RMČ ... k návrhu na změnu kódu využití pro nově vymezenou plochu centra Ďáblic

odrážka

080 RMČ ... ke jmenování velitele JPO Praha - Ďáblice a SDH Praha - Ďáblice

odrážka

081 RMČ ... k žádosti o poskytnutí grantu na rok 2004

odrážka

082 RMČ ... ke splátkovému kalendáři pro manžele Poláčkovi

odrážka

083 RMČ ... k finančnímu daru

odrážka

084 RMČ ... o odměně ředitelce ZŠ U Parkánu čp. 17/11 Praha Ďáblice

odrážka

085 RMČ ... ke smlouvě o převodu správy majetku z hl.m.Prahy

odrážka

086 RMČ ... k údržbě pořádku a zeleně v roce 2004

odrážka

087 RMČ ... k výplatě příspěvků za pobyty dětí ve škole v přírodě v roce 2004

odrážka

088 RMČ ... k dodatečnému vyplacení dotace za odvoz KO

odrážka

089 RMČ ... k rozpočtovému opatření č.4 pro rok 2003 (prosinec 2003)

odrážka

090 RMČ ... k návrhu rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2004

odrážka

091 RMČ ... k uhrazení dlužné částky panem Janem Jeřábkem

odrážka

092 RMČ ... ke jmenování inventarizačních komisí

odrážka

093 RMČ ... k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

odrážka

094 RMČ ... k finančním darům

odrážka

095 RMČ ... k odměnám vedoucím pracovníkům ÚMČ Ďáblice

odrážka

096 RMČ ... k jmenování členů komise k projednávání přestupků

odrážka

097 RMČ ... k odměnám neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

odrážka

098 RMČ ... k odpisu pohledávky vůči firmě OSINAS, spol. s r.o.