Usnesení RMČ rok 2005                        zpět

odrážka

197 RMČ ... k poskytnutí finančního daru nadaci "Člověk v tísni"

odrážka

198 RMČ ... k výpovědi p.Barocha z nebytových prostor v čp.339

odrážka

199 RMČ ... k rezervnímu fondu ZŠ U Parkánu 17

odrážka

200 RMČ ... k názvům nově vzniklých ulic v k.ú.Ďáblice

odrážka

201 RMČ ... k návrhu změny ÚP sídel.útvaru HMP

odrážka

202 RMČ ... k finančnímu daru pro hudební sdružení Ďáblík

odrážka

203 RMČ ... o poskytnutí finančního daru Mysliveckému sdružení Ďáblice

odrážka

204 RMČ ... k výjimkám na vyplacení příspěvku ŠVP

odrážka

205 RMČ ... k revokaci usnesení č. 155/04/RMČ

odrážka

206 RMČ ... o poskytnutí finančního daru hvězdárně Ďáblice

odrážka

207 RMČ ... k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha Ďáblice

odrážka

208 RMČ ... k bezúplatnému převodu majetku z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany na MČ Praha - Ďáblice

odrážka

209 RMČ ... k rozpočtovému opatření č.1 pro rok 2005 (duben 2005)

odrážka

210 RMČ ... k volbě přísedících u Obvodního soudu v Praze 8

odrážka

211 RMČ ... ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s PF ČR

odrážka

212 RMČ ... k odpisu pohledávky z účtu 315

odrážka

213 RMČ ... k Rozpočtovému výhledu MČ Praha - Ďáblice na období 2006-2008

odrážka

214 RMČ ... k návrhu navýšení osobního příplatku

odrážka

215 RMČ ... k pronájmu nebytových prostor v čp.339

odrážka

216 RMČ ... k stanovení počtu zaměstnanců ÚMČ Praha - Ďáblice

odrážka

217 RMČ ... k mimořádné dotaci na úhradu spotřeby plynu v Hasičské zbrojnici

odrážka

218 RMČ ... poskytnutí finančního daru Speciálnímu domovu mládeže ve Hvozdech

odrážka

219 RMČ ... k návrhu na pořízení změny ÚPn HMP č. Z 1511/06

odrážka

220 RMČ ... k finančnímu daru pro TJ Ďáblice - oddíl kopané

odrážka

221 RMČ ... k finančnímu daru pro Svaz chovatelů ZO 8/6 Ďáblice

odrážka

222 RMČ ...  k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí - Satca projekt s.r.o.

odrážka

223 RMČ ... k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - Plynoprojekt s.r.o.

odrážka

224 RMČ ... k rekonstrukci dětských hřišť v MČ Praha - Ďáblice

odrážka

225 RMČ ... k finančnímu daru klubu Českých turistů Kobylisy, turisticko tábornickému oddílu BONAJ AMIKOJ

odrážka

226 RMČ ... k finančnímu příspěvku za vybudování vodovodní a kanalizační přípojky

odrážka

227 RMČ ... k příspěvku za vyvážení odpadu za období od 1.1.2004 do 31.12.2004

odrážka

228 RMČ ... k návrhu mimořádných odměn vedoucím zaměstnancům ÚMČ

odrážka

229 RMČ ... k přijetí nového člena ŠKK

odrážka

230 RMČ ... k objednávce na zpracování PD pro ÚR na akci "Bytový soubor Ďáblice - ul.Kučerové"

odrážka

231 RMČ ... k finančním darům

odrážka

232 RMČ ... k obecně závazné vyhlášce HMP č.11/2005 ze dne 26.05.2005

odrážka

233 RMČ ... k finančnímu hospodaření v roce 2004

odrážka

234 RMČ ... k rozpočtovému opatření č.2 pro rok 2005 (červen 2005)

odrážka

235 RMČ ... k dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace „Základní škola U Parkánu 11/17“

odrážka

236 RMČ ... k předání vodohospodářského majetku MČ Praha Ďáblice hlavnímu městu Praze

odrážka

237 RMČ ... k příspěvku za svoz komunálního odpadu za rok 2004

odrážka

238 RMČ ... k finančnímu příspěvku za vybudování vodovodní a kanalizační přípojky

odrážka

239 RMČ ... k finančnímu daru pro náboženskou obec Církve čs.husitské

odrážka

240 RMČ ... k zajištění školy v přírodě pro ZŠ U Parkánu 11, Praha 8 – Ďáblice ve školním roce 2005/2006

odrážka

241 RMČ ... ke zřízení věcného břemene v pozemcích p.č.1731/2, 556/1 a p.č.570/1 v k.ú.Ďáblice

odrážka

242 RMČ ... ke zřízení věcného břemene v pozemcích p.č. 657/1 a p.č.1747/1 v k.ú.Ďáblice

odrážka

243 RMČ ... k návrhu vydání dodatku č.4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace „Základní škola U Parkánu 11/17“

odrážka

244 RMČ ... k vyplácení příspěvku za pobyty dětí v přírodě v roce 2006

odrážka

245 RMČ ... k zajišťování školy v přírodě pro ZŠ a MŠ

odrážka

246 RMČ ... k rozpočtovému opatření č.3 pro rok 2005 (září 2005)

odrážka

247 RMČ ... k zabezpečení zimní údržby 2005-2006

odrážka

248 RMČ ... k výběru zhotovitele technologie pro vybavení kuchyně MŠ

odrážka

249 RMČ ... k navýšení počtu žáků ve školní družině

odrážka

250 RMČ ... k přidělení bytu panu Karlu Pokornému

odrážka

251 RMČ ... k finančnímu daru od firmy Vegacom a.s.

odrážka

252 RMČ ... k přijetí nového člena školské rady v ZŠ, U Parkánu 17/11

odrážka

253 RMČ ... k opravě návrhu změny ÚPn hl.m.Prahy č. 0832/00 v k.ú.Ďáblice

odrážka

254 RMČ ... k návrhu na pořízení změny Úpn HMP v k.ú.Ďáblice

odrážka

255 RMČ ... k volebnímu řádu pro volby členů školské rady

odrážka

256 RMČ ... k odměně ředitelce ZŠ U Parkánu čp. 17/11 Praha Ďáblice

odrážka

257 RMČ ... k finančnímu daru pro TJ Ďáblice - oddíl tenistů

odrážka

258 RMČ ... k finančnímu daru pro sdružení ďáblického míče

odrážka

259 RMČ ... ke jmenování inventarizačních komisí

odrážka

260 RMČ ... ke zřízení věcného břemene v pozemcích p.č. 30/1 a p.č. 30/4 v k.ú.Ďáblice

odrážka

261 RMČ ... k finančním darům

odrážka

262 RMČ ... o úhradě skládkovného pro občany v roce 2006

odrážka

263 RMČ ... k přidělení bytu v čp.339 slečně Kateřině Hnikové

odrážka

264 RMČ ... ke zřízení kardiologické poradny

odrážka

265 RMČ ... k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.03 700 35 16

odrážka

266 RMČ ... k Směrnici 001/2006 k zadávání veřejných zakázek MČ Praha - Ďáblice

odrážka

267 RMČ ... k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - Plynoprojekt s.r.o.

odrážka

268 RMČ ... k úplatnému převodu nemovitostí čp.18 a p.č.37/2, p.č.37/4 a p.č.39/4 v k.ú.Ďáblice

odrážka

269 RMČ ... k návrhu rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2006

odrážka

270 RMČ ... k rozpočtovému opatření č.4 pro rok 2005 (prosinec 2005)

odrážka

271 RMČ ... k stanovení celkového počtu zaměstnanců ÚMČ Praha - Ďáblice na rok 2006

odrážka

272 RMČ ... ke Spisovému, archivnímu a skartačnímu řádu úřadu MČ Praha - Ďáblice