Usnesení RMČ rok 2006                       

 zpět

 1. k poskytnutí finančního daru Mysliveckému sdružení Ďáblice

 2. k projektu Bezdrátový vysokorychlostní internet pro veřejnost

 3. k vyplacení příspěvku p. Karlu Vackovi na ekologické vytápění

 4. k projektu Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy – ENVIS 4

 5. o poskytnutí finančního daru hvězdárně Ďáblice

 6. k finančnímu daru pro TJ Ďáblice – oddíl kopané

 7. k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha Ďáblice

 8. k bezúplatnému převodu majetku z vlastnictví hl.m.Prahy na MČ Praha - Ďáblice

 9. k výpovědi z bytu v čp.160 – p.Josef Gabriš

 10. k finančnímu daru pro SKP DIAKONIE ČCE

 11. k odměnám neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice

 12. k návrhu na pořízení změny ÚPn hl.m.Prahy v k.ú.Ďáblice

 13. k finančnímu příspěvku od A.S.A. Ďáblice na rok 2006

 14. k rozpočtovému opatření č.1 pro rok 2006 (leden 2006)

 15. k ponechání finančních prostředků z HČ ZŠ U Parkánu 17/11 za rok 2005

 16. k finančnímu daru pro TJ Ďáblice - oddíl tenistů

 17. k prominutí penále – Marek Fiala

 18. k účelové dotaci na akci "Běh T.Foxe"

 19. k pronájmu pozemku p.č.608/3 v k.ú.Ďáblice

 20. úprava směrnice č.001/2006 pro zadávání veřejných zakázek MČ Praha - Ďáblice

 21. k volbě přísedících u Obvodního soudu v Praze 8

 22. k návrhu pořízení změny ÚPn hl.m.Prahy v k.ú. Ďáblice (část pozemků p.č.1590/1, 1590/2

 23. k příspěvku za vyvážení odpadu za období od 1.1.2005 do 31.12.2005

 24. k finančnímu daru klubu Českých turistů Kobylisy, turisticko tábornickému oddílu BONAJ AMIKOJ

 25. k finančnímu daru pro nakladatelství MILPO MEDIA

 26. k uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.10.2000

 27. k rozpočtovému opatření č.2 pro rok 2006 (červen 2006)

 28. k finančnímu hospodaření v roce 2005

 29. k finančnímu hospodaření v roce 2005

 30. ke směně části pozemku p.č.608/16 za část pozemku p.č.608/2 v k.ú.Ďáblice

 31. k názvu nově vzniklé ulice v k.ú.Ďáblice

 32. k úplatnému převodu pozemků v areálu Agrostavu

 33. k návrhu darů a mimořádných odměn vedoucím zaměstnancům MČ

 34. k finančnímu příspěvku za vybudování kanalizační přípojky

 35. k úplatnému převodu pozemků p.č.305/31, 305/32, 305/33 v k.ú.Ďáblice

 36. k povolení výjimky z počtu žáků v oddělení ŠD

 37. k uzavření dohody o počtu tříd a dětí v MŠ Kučerové 532/26

 38. k uzavření nájemní smlouvy na byt v MŠ

 39. k výstavbě bytového domu na pozemku o.č. 1740 v k.ú. Ďáblice

 40. k dodatečnému vyplacení příspěvku za odvoz komunálního odpadu MUDr. Marku Rýdlovi

 41. k žádosti o změnu zařazení Základní školy, U Parkánu 11/17 v Praze 8 – Ďáblicích

 42. ke sportovní stavbě – tréninkové hřiště v areálu TJ Ďáblice

 43. k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.21042006

 44. k přístavbě a rekonstrukci pavilonu MŠ, Kučerové 26

 45. k definici investičního záměru

 46. k definici investičního záměru

 47. k uzavření mandátní smlouvy s firmou Finanční poradenství s.r.o

 48. k uzavření dodatku č.10 k nájemní smlouvě mezi MČ Praha – Ďáblice a panem Miroslavem Lomozem

 49. k přidělení služebního bytu v čp.66, ul.Ďáblická

 50. k uzavření partnerských dohod

 51. k povolení výjimky z počtu žáků ve třídě, skupině při výuce v ZŠ

 52. k finančnímu daru pro TJ Ďáblice - oddíl tenistů

 53. k finančnímu daru pro SKP DIAKONIE ČCE

 54. k rozpočtovému opatření č.3 pro rok 2006 (září 2006)

 55. k rezervnímu fondu ZŠ U Parkánu 17

 56. k finančním darům

 57. k výběrovému řízení na stavbu „Přístavba garáže a cvičné věže u hasičské zbrojnice v Praze – Ďáblicích“

 58. k finančnímu daru pro Sdružení ďáblického míče

 59. k finančnímu daru pro náboženskou obec Církve čs.husitské

 60. k návrhu navýšení osobního příplatku

 61. k zabezpečení zimní údržby 2006-2007

 62. o poskytnutí finančního daru hvězdárně Ďáblice

 63. k příspěvku za svoz komunálního odpadu za rok 2006

 64. k opravám v evidenci nemovitého majetku

 65. ke jmenování inventarizačních komisí

odrážka 001. k rozpočtovému opatření č.4 pro rok 2006 (prosinec 2006)
odrážka 002. k návrhu rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2007
odrážka 003. k výpůjčce pozemku p.č.1712/2 v k.ú.Ďáblice mezi MČ Praha – Ďáblice a hl.m.Prahou
odrážka 004. k žádosti paní Beranové o příspěvek na tepelné zařízení
odrážka 005. ke zřízení komisí Rady MČ Ďáblice
odrážka 006. k přidělení bytu paní Vlastě Nebeské
odrážka 007. k mimořádné odměně ředitelce Základní školy a Mateřské školy, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu č.p.. 17/11
odrážka 008. ke zrušení detašovaného pracoviště Úřadu MČ Praha 8