Usnesení RMČ rok 2007                    

 zpět

odrážka 009. k Organizačnímu řádu ÚMČ Praha - Ďáblice
odrážka 010. k odměnám neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice
odrážka 011. k odměnám neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice
odrážka 012. k vyplácení příspěvku za pobyty dětí v přírodě v roce 2007
odrážka 013. k výběrovému řízení na stavbu „Přístavba šaten a stavební úpravy stávajícího objektu SK Ďáblice“
odrážka 014. ke zvýšení nájemného v bytových domech ve vlastnictví MČ Praha - Ďáblice
odrážka 015. ke svěření úkolů v samostatné působnosti zástupci starosty
odrážka 016. k poskytnutí finančního daru hvězdárně Ďáblice
odrážka 017. k finančnímu daru od firmy A.S.A. s.r.o.
odrážka 018. k navýšení příplatku za vedení tajemníkovi a vedoucímu FIO,ke zvýšení platového tarifu ředitelce ZŠ
odrážka 019. k zakoupení ročních permanentek MHD
odrážka 020. ke kritériím pro přijetí dětí do MŠ ve školním roce 2007/2008
odrážka 021. k přijetí nového člena Školské rady
odrážka 022. k rozpočtu VHČ na rok 2007
odrážka 023. ke Kolektivní smlouvě úřadu MČ Praha – Ďáblice
odrážka 024. ke zřízení ubytovny v k.ú.Ďáblice, ul.Ďáblická čp.83/62
odrážka 025. k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha Ďáblice
odrážka 026. k poskytnutí finančního daru oddílu kopané SK Ďáblice
odrážka 027. k poskytnutí finančního daru Mysliveckému sdružení Ďáblice
odrážka 028. k návrhu na pořízení změny ÚPn HMP v k.ú. Ďáblice
odrážka 029. k finančnímu daru pro SKP DIAKONIE ČCE
odrážka 030. k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – Telefónica O2 Czech republic, a.s.
odrážka 031. k uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – Telefónica O2 Czech republic, a.s.
odrážka 032. k rozpočtovému opatření č.1 pro rok 2007 (duben 2007)
odrážka 033. k přijetí daru od firmy EKOLSPOL, a.s. a od Ing. Jiřího Holce
odrážka 034. k projednávání rozšíření II.etapy skládky Ďáblice a referendu o realizaci stavby rozšíření II.etapy skládky Ďáblice
odrážka 035. k ponechání finančních prostředků z HV ZŠ U Parkánu 17/11 za rok 2006
odrážka 036. k finančnímu daru pro Janu Kacovskou
odrážka 037. k příspěvku za vyvážení odpadu za období od 1.1.2006 do 31.12.2006
odrážka 038. k čerpání finančního daru TJ Ďáblice
odrážka 039. ke změně ÚPn. hl. m. Prahy - příprava stavby III. etapa skládky
odrážka 040. k svěření pozemků p.č.634 a 635 v k.ú.Ďáblice
odrážka 041. k odejmutí pozemku p.č.1746/110 v k.ú. Ďáblice ze svěřené správy
odrážka 042. k pověření člena zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice Vladimíra Novotného ve věci skládky KO v Ďáblicích
odrážka 043. k výběrovému řízení na stavbu „ Stavební úpravy mateřské školky – nástavba pavilonu E “
odrážka 044. k účelové dotaci na akci „Běh T. Foxe“