Usnesení RMČ ROK 2000                         zpět

odrážka 105 RMČ ... o stanovisku MČ Praha-Ďáblice k dělení pozemku p.č. 587/1
odrážka 106 RMČ ... o revokaci usnesení č. 93/99MR
odrážka 107 RMČ ... o přípravě finančního rozpočtu MČ
odrážka 108 RMČ ... o zvýšení příspěvku na jízdné
odrážka 109 RMČ ... o finančním daru Asociaci film a sociologie
odrážka 110 RMČ ... o finančním daru Hvězdárně-Ďáblice
odrážka 111 RMČ ... o poskytnutí daru Mysliveckému sdružení
odrážka 112 RMČ ... o rozpočtovém provizoriu na rok 2000
odrážka 113 RMČ ... k inventarizaci majetku a závazků Městské části Praha-Ďáblice
odrážka 114 RMČ ... o finančním hospodaření za rok 1999
odrážka 115 RMČ ... o uzavírání smluv s PRE a.s.
odrážka 116 RMČ ... k rozšíření dokumentace na výstavbu obchodního centra Malý klín
odrážka 117 RMČ ... k rozpočtu Městské části Praha-Ďáblice na rok 2000
odrážka 118 RMČ ... o odměnách uvolněným členům zastupitelstva
odrážka 119 RMČ ... k návrhu na vydání ÚR- výstavba „NOVÉ ĎÁBLICE“
odrážka 120 RMČ ... o pronájmu bytu v čp. 66
odrážka 121 RMČ ... o poskytování příspěvků občanům v souvislosti s vyhláškou hl. m Prahy č. 10/2000 Sb. HMP
odrážka 122 RMČ ... k stanovení počtu pracovníků MÚ
odrážka 123 RMČ ... k opravám bytového fondu MČ
odrážka 124 RMČ ... o zmocnění MR k projednávání znění ÚP HMP
odrážka 125 RMČ ... k II. variantě návrhu na vydání ÚR- výstavba „  NOVÉ ĎÁBLICE“
odrážka 126 RMČ ... o zastavovací studii pro výstavbu objektů VŠUP
odrážka 127 RMČ ... o poskytnutí daru pro tenisový oddíl Ďáblice
odrážka 128 RMČ ... jmenování komisí pro hodnocení výběrového řízení na zhotovitele Projektové Dokumentace a Inženýrské Činnosti na stavbu „Malometrážní byty Ďáblice“
odrážka 129 RMČ ... o stanovení koef.Ki pro úpravu nájemného
odrážka 130 RMČ ... o podpisovém řádu
odrážka 131RMČ ... o nájemci nebytových prostor v čp. 339
odrážka 132 RMČ ... o poskytnutí daru Ekocentru
odrážka 133 RMČ ... o poskytnutí daru turisticko-tábornickému oddílu Bonaj-Amikoj
odrážka 134 RMČ ... o mimořádných odměnách zaměstnancům ZŠ
odrážka 135 RMČ ... o směně nemovitostí
odrážka 136 RMČ ... k opravenému rozpočtu Městské části Praha-Ďáblice na rok 2000 (ze dne 6.4.2000)
odrážka 137 RMČ ... o změnách a úpravách rozpočtu MČ Praha-Ďáblice
odrážka 138 RMČ ... o jmenování komisí pro hodnocení nabídek zahradnických firem na údržbu zeleně v MČ Praha-Ďáblice
odrážka 139 RMČ ... o jmenování komisí pro hodnocení výběrového řízení na provozovatele školní jídelny ZŠ U Parkánu 17
odrážka 140 RMČ ... o vyhlášení záměru Městské části Praha- Ďáblice na úplatné převody pozemků pč.o.608/2, 608/3,10/1,10/3
odrážka 141RMČ ... o úplatném převodu pozemku p.č.2596/133
odrážka 142 RMČ ... o odměnách uvolněným členům zastupitelstva
odrážka 143 RMČ ... o výpovědi firmy ELEK s.r.o. z nebytových prostor
odrážka 144 RMČ ... o úplatném převodu pozemku p.č.2596/13 v k.ú.Kobylisy
odrážka 145 RMČ ... o odměnách vedoucích pracovníků MÚ
odrážka 146 RMČ ... o stanovisku Městské části Praha - Ďáblice k redukci místních úřadů vykonávajících přenesenou působnost hl. m. Prahy
odrážka 147 RMČ ... o rozpočtových úpravách pro rok 2000
odrážka 148 RMČ ... o návrhu na změny územního plánu HMP - změny 02
odrážka 149 RMČ ... o změnách a úpravách rozpočtu na rok 2000
odrážka 150 RMČ ... o poskytnutí fin. prostředků na opravu bytového fondu MČ Praha- Ďáblice
odrážka 151 RMČ ... o přenesené působnosti státní správy hl. m. Praze
odrážka 152 RMČ ... o novém smluvním vztahu s Diakonií
odrážka 153 RMČ ... o pronájmu služebního bytu
odrážka 154 RMČ ... o ukončení nájemní smlouvy
odrážka 155 RMČ ... o částečné úhradě schodku u hospodářského výnosu roku 1999
odrážka 156 RMČ ... o odměnách uvolněným členům zastupitelstva
odrážka 157 RMČ ... o stanovení počtu pracovníků MÚ MČ Praha . Ďáblice
odrážka 158 RMČ ... o poskytnutí daru oddílu SK Ďáblice
odrážka 159 RMČ ... o pronájmu tělocvičny v ZŠ U Parkánu 17
odrážka 160 RMČ ... o darování pozemku
odrážka 161 RMČ ... o stanovisku k žádosti firmy ACTON
odrážka 162 RMČ ... o odvolání a jmenování členů komisí MR - dle ust. § 45 odst. d
odrážka 163 RMČ ... o nové ceně za stravování v MŠ
odrážka 164 RMČ ... o mimořádných odměnách (formou daru)
odrážka 165 RMČ ... o posouzení vlivů na životní prostředí II. etapy skládky KO
odrážka 166 RMČ ... o změnách a úpravách rozpočtu pro rok 2000
odrážka 167 RMČ ... o úplatném převodu nemovitostí do majetku TRIVISu
odrážka 168 RMČ ... o snížení nájemného  v budově čp. 66
odrážka 169 RMČ ... o změnách a úpravách rozpočtu MČ Praha- Ďáblice pro rok 2000
odrážka 170 RMČ ... o jmenování inventarizačních komisí
odrážka 171 RMČ ... k Jednacímu řádu Zastupitelstva městské části Praha-Ďáblice
odrážka 172 RMČ ... o finančních příspěvcích na zřízení ekologického vytápění, soukromé části splaškové, kanalizační a vodovodní přípojky
odrážka 173 RMČ ... o finanční úhradě manželům nákladů na opravy v bytě manželů Čavošových v domě čp. 771
odrážka 174 RMČ ... o odměnách vedoucích pracovníků ÚMČ
odrážka 175 RMČ ... ke statutu hl. m. Prahy
odrážka 176 RMČ ... k veřejným zakázkám