Usnesení ZMČ 2003                                zpět

odrážka

001 ZMČ ... 1. ustavujícího veřejného zasedání

odrážka

002 ZMČ --- o zániku mandátu a volbě nového člena ZMČ

odrážka

003 ZMČ ... k jednacímu řádu Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice

odrážka

004 ZMČ ... ke zřízení výboru finančního a kontrolního

odrážka

005 ZMČ ... o rozpočtových opatřeních – prosinec 2002

odrážka

006 ZMČ ... ke svěření kompetencí radě MČ Ďáblice

odrážka

007 ZMČ ... ke jmenování inventarizačních komisí

odrážka

008 ZMČ ... k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě mezi MČ Praha – Ďáblice a SDH Praha – Ďáblice 31 00 36

odrážka

009 ZMČ ... k uzavření Dohody o spolupráci mezi MČ Ďáblice a MČ Čakovice o zajištění PO městskou částí Ďáblice zastoupenou JPO Ďáblice

odrážka

010 ZMČ ... k odměnám neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha Ďáblice

odrážka

011 ZMČ ... ke zřízení komisí Rady MČ Ďáblice

odrážka

012 ZMČ ... k výsledku finančního hospodaření za rok 2002

odrážka

013 ZMČ ... k rozpočtu MČ Praha Ďáblice na rok 2003

odrážka

014 ZMČ ... k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha Ďáblice za rok 2002

odrážka

015 ZMČ ... k návrhu na pořízení změn ÚPn HMP – VLNA 05

odrážka

016 ZMČ ... k dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ U Parkánu 17/11, Praha - Ďáblice

odrážka

017 ZMČ ... k poskytnutí finančního daru hvězdárně  Ďáblice

odrážka

018 ZMČ ... k poskytnutí finančního daru TJ Ďáblice

odrážka

019 ZMČ ... k uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha – Ďáblice a A.S.A. s.r.o. Ďáblice

odrážka

020 ZMČ ... k finančnímu daru Mysliveckému sdružení Ďáblice

odrážka

021 ZMČ ... ke svěření úkolů v samosprávné působnosti zástupci starosty

odrážka

022 ZMČ ... k odměnám neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha Ďáblice

odrážka

023 ZMČ ... o pověření Ing. Martina Křížka a Ing. Jaroslava Černého k zastupování MČ Ďáblice při územním řízení

odrážka

024 ZMČ ... k ustavení redakční rady Ďáblického zpravodaje

odrážka

025 ZMČ ... k výstavbě komunikace v Řepné

odrážka

026 ZMČ ... k výši příspěvku za vyvážení odpadu za období od 1.1.2003 do 31.12.2003

odrážka

027 ZMČ ... k dotacím na zpětné klapky v kanalizačním řadu  

odrážka

028 ZMČ ... k uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě č. 913292 o zneškodnění odpadů

odrážka

029 ZMČ ... k schválenému rozpočtu na rok 2003 a plnění rozpočtu 1.Q 2003

odrážka

030 ZMČ ... k rozpočtovému opatření č. 1 pro rok 2003 (červen 2003)

odrážka

031 ZMČ ... k závěrečnému účtu hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2002

odrážka

032 ZMČ ... k úplatnému převodu pozemku p.č.576/3

odrážka

033 ZMČ ... k úplatnému převodu pozemku p.č.1222/44

odrážka

034 ZMČ ... k finančním darům poskytnutým Městskou částí Praha - Ďáblice

odrážka

035 ZMČ ... k finančním darům

odrážka

036 ZMČ ... k účelové finanční dotaci pro TJ Ďáblice, oddíl kopané

odrážka

037 ZMČ ... k pověření dvou členů zastupitelstva k podpisování doložky k právním úkonům

odrážka

038 ZMČ ... k novému postupu při zařazování žádostí o byty v MČ Praha - Ďáblice

odrážka

039 ZMČ ... k přidělení bytu paní Pavle Tolarové

odrážka

040 ZMČ ... k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní smlouvy

odrážka

041 ZMČ ... k návrhu změny ÚP sídelního útvaru HMP - změny 06

odrážka

042 ZMČ ... k Organizačnímu řádu MČ Praha - Ďáblice   Příloha

odrážka

043 ZMČ ... k návrhu změny ÚP sídelního útvaru HMP - změny 06

odrážka

044 ZMČ ... k návrhu změny ÚP sídelního útvaru HMP - změny 06

odrážka

045 ZMČ ... k úplatnému převodu pozemků p.č.88/9-15 v k.ú.Ďáblice

odrážka

046 ZMČ ... k úplatnému převodu pozemků p.č.949/2, 949/3 a části pozemku p.č.949/1 v k.ú.Ďáblice

odrážka

047 ZMČ ... k úplatnému převodu pozemku p.č.715/2 v k.ú.Ďáblice

odrážka

048 ZMČ ... k úplatnému převodu objektu "Battistova cihelna" a pozemků p.č.603, p.č.608/24 a 608/23 v k.ú.Ďáblice

odrážka

049 ZMČ ... k žádosti o změnu zařazení Základní školy, U Parkánu 11/17 v Praze 8 – Ďáblicích

odrážka

050 ZMČ ... k návrhu zadání regulačního plánu Čakovice - západ

odrážka

051 ZMČ ... k přidělení bytu panu Milanu Svatošovi

odrážka

052 ZMČ ... k celkovému vyhodnocení urbanistické studie Praha - Ďáblice

odrážka

053 ZMČ ... k návrhu na změnu kódu využití pro nově vymezenou plochu centra Ďáblic

odrážka

054 ZMČ ... k názvům pro nově vzniklé ulice v k.ú.Ďáblice

odrážka

055 ZMČ ... ke jmenování velitele JPO Praha - Ďáblice a SDH Praha - Ďáblice

odrážka

056 ZMČ ... k odvolání tří členů Rady MČ Praha - Ďáblice

odrážka

057 ZMČ ... k volbě nových tří členů Rady MČ Praha - Ďáblice  

odrážka

058 ZMČ ... k rozpočtovému opatření č. 4 pro rok 2003 (prosinec 2003)

odrážka

059 ZMČ ... k návrhu rozpočtu MČ Praha Ďáblice na rok 2004

odrážka

060 ZMČ ... k převodu movitých věcí z Hl.m.Prahy do správy MČ Praha - Ďáblice

odrážka

061 ZMČ ... ke splátkovému kalendáři pro manželé Poláčkovi

odrážka

062 ZMČ ... k výplatě příspěvků za pobyty dětí ve škole v přírodě v roce 2004

odrážka

063 ZMČ ... k volbě nového předsedy finančního výboru a volbě nového člena finančního výboru

odrážka

064 ZMČ ... ke schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi MČ Praha - Ďáblice a manželi Venigerovými a Průšovými

odrážka

065 ZMČ ... ke jmenování inventarizačních komisí

odrážka

066 ZMČ ... o svěření pozemků p.č.32/1; 32/3; 32/4 a 14/2 do správy MČ Praha - Ďáblice

odrážka

067 ZMČ ... o svěření pozemku p. č. 1731/6 o výměře 1185 m2 do správy MČ Praha - Ďáblice

odrážka

068 ZMČ ... k odměnám neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha Ďáblice

odrážka

069 ZMČ ... k odpisu pohledávky vůči firmě OSINAS.r.o.