Usnesení ZMČ rok 2000                        zpět

odrážka

054 ZMČ ... k rozpočtovému provizoriu na rok 2000

odrážka

055 ZMČ ... o poskytnutí daru Mysliveckému sdružení

odrážka

056 ZMČ ... o finančním daru Hvězdárně - Ďáblice

odrážka

057 ZMČ ... o zvýšení příspěvku na jízdné

odrážka

058 ZMČ ... o finančním daru Asociaci film a sociologie

odrážka

059 ZMČ ... k návrhu koncepce bytové politiky Městské části Praha - Ďáblice na rok 2000 a navazující období

odrážka

060 ZMČ ... o širší dohodě mezi majiteli pozemků p.č. 608/2, 608/3 v k.ú. Ďáblice

odrážka

061 ZMČ ... o rekonstrukci kina

odrážka

062 ZMČ ... o převodu vlastnického práva k zemědělským pozemkům

odrážka

063 ZMČ ... k problematice bývalé Battistovy cihelny

odrážka

064 ZMČ ... k rozpočtu Městské části na rok 2000

odrážka

065 ZMČ ... o inventarizaci majetku a závazků MČ Praha - Ďáblice za rok 1999

odrážka

066 ZMČ ... k výsledku hospodaření za 1.-12.1999

odrážka

067 ZMČ ... o účelovém daru Školského úřadu Praha 8

odrážka

068 ZMČ ... k volbě přísedící Obvodního soudu v Praze 8

odrážka

069 ZMČ ... o výpůjčce pozemků pro firmu WEST INVESTMENT k.s.

odrážka

070 ZMČ ... k opraveném rozpočtu Městské části Praha- Ďáblice na rok 2000 (ze dne 6.4.2000)

odrážka

071 ZMČ ... o změnách a úpravách rozpočtu MČ Praha - Ďáblice

odrážka

072 ZMČ ... o mimořádných odměnách zaměstnancům ZŠ

odrážka

073 ZMČ ... o zastavovací studii pro výstavbu objektů VŠUP

odrážka

074 ZMČ ... o směně nemovitostí mezi MČ Praha - Ďáblice a paní Milenou Míkovou

odrážka

075 ZMČ ... o směně nemovitosti MČ Praha - Ďáblice a Janou Steyskalovou

odrážka

076 ZMČ ... o poskytnutí finančního daru pro tenisový oddíl

odrážka

077 ZMČ ... o poskytnutí finančního daru turisticko-tábornickému oddílu

odrážka

078 ZMČ ... k prodeji pozemků a zrušení smlouvy o budoucí kopní smlouvě

odrážka

079 ZMČ ... o úplatném převodu nemovitostí mezi firmou ASE s.r.o. a MČ Praha -Ďáblice

odrážka

080 ZMČ ... o názvu nových ulic v Městské části Praha - Ďáblice

odrážka

081 ZMČ ... o jmenování oddávajících

odrážka

082 ZMČ ... o změnách a úpravách rozpočtu pro rok 2000

odrážka

083 ZMČ ... o prodeji pozemků p.č. 10/1, p.č. 10/3, p.č. 608/2, p.č. 608/3

odrážka

084 ZMČ ... o poskytnutí finanční půjčky

odrážka

085 ZMČ ... o účelové dotaci Středisku křesťanské pomoci DIAKONIE

odrážka

086 ZMČ ... o realizaci II. etapy skládky KO v Ďáblicích

odrážka

087 ZMČ ... k vytvoření nového správního obvodu „Severní terasa“

odrážka

088 ZMČ ... k Jednacímu řádu Zastupitelstva městské části Praha - Ďáblice

odrážka

089 ZMČ ... o změnách a úpravách rozpočtu MČ Praha- Ďáblice pro rok 2000

odrážka

090 ZMČ ... o úplatném převodu nemovitosti do majetku TRIVISu a.s.

odrážka

091 ZMČ ... ke zřízení výboru finančního a kontrolního

odrážka

092 ZMČ ... o poskytnutí daru fotbalovému oddílu SK Ďáblice

odrážka

093 ZMČ ... o darování pozemku

odrážka

094 ZMČ ... o názvu nových ulic městské části Praha - Ďáblice

odrážka

095 ZMČ ... o odměnách členům zastupitelstva

odrážka

096 ZMČ ... o mimořádných odměnách členům zastupitelstva MČ Praha- Ďáblice a členům komisí

odrážka

097 ZMČ ... o finančních příspěvcích na zřízení ekologického vytápění, soukromé části splaškové kanalizační a vodovodní přípojky

odrážka

098 ZMČ ... o jmenování inventarizačních komisí

odrážka

099 ZMČ ... k rozpočtovému provizoriu na rok 2001

odrážka

100 ZMČ ... k prodeji bytového domu čp. 771

odrážka

101 ZMČ ... ke statutu hl.m.Prahy v přenesené působnosti