Usnesení ZMČ rok 2004                        zpět

odrážka 070 ZMČ ... k přeschválení rozpočtu MČ Praha Ďáblice na rok 2004
odrážka 071 ZMČ ... k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha Ďáblice za rok 2003
odrážka 072 ZMČ ... k přidělení bytu manželům Královcovým
odrážka 073 ZMČ ... k prodeji pozemku p. č. 1078/2
odrážka 074 ZMČ ... k hospodářskému výsledku ZŠ, U Parkánu 11/17 za rok 2003
odrážka 075 ZMČ ... k finančnímu daru Mysliveckému sdružení Ďáblice
odrážka 076 ZMČ ... k pronájmu části pozemku p. č. 135/1
odrážka 077 ZMČ ... k finanční dotaci pro TJ Ďáblice, oddíl kopané
odrážka 078 ZMČ ... k úpravě Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice
odrážka 079 ZMČ ... k závěrečnému účtu hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2003
odrážka 080 ZMČ ... k nákupu nového služebního vozidla pro účely MČ Ďáblice
odrážka 081 ZMČ ... k rozpočtovému opatření č. 1 pro rok 2004 (červen 2004)
odrážka 082 ZMČ ... k výběrovému řízení na prodej části pozemků p.č.608/1 a p.č.608/2 v k.ú.Ďáblice
odrážka 083 ZMČ ... k dohodě mezi MČ Praha - Ďáblice a obcí Hovorčovice o společném užívání Jednotky požární ochrany
odrážka 084 ZMČ ... k finančním darům od firmy A.S.A. Ďáblice
odrážka 085 ZMČ ... k úplatnému převodu pozemků p.č.305/1 a p.č.305/61 v k.ú.Ďáblice
odrážka 086 ZMČ ... k poskytnutí finančních darů
odrážka 087 ZMČ ... o úhradě skládkovného pro občany
odrážka 088 ZMČ ... ke změně ÚPn HMP na pozemku p.1698/1 v k.ú.Ďáblice
odrážka 089 ZMČ ... ke směně pozemků mezi MČ Praha - Ďáblice a manželi Marušiakovými
odrážka 090 ZMČ ... k restauraci Květnová čp.598
odrážka 091 ZMČ ... k poskytnutí finančních prostředků pro TJ Ďáblice oddíl kopané
odrážka 092 ZMČ ... k odměnám neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice
odrážka 093 ZMČ ... k rozpočtovému opatření č.2 pro rok 2004 (září 2004)
odrážka 094 ZMČ ... k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostorů
odrážka 095 ZMČ ...  k úplatnému převodu částí pozemků p.č.608/1a 608/2 z vlastnictví MČ Ďáblice
odrážka 096 ZMČ ... k vyplácení příspěvku za ozdravné pobyty dětí v roce 2005
odrážka 097 ZMČ ... k oblasti dětských hřišť a sportovišť v k.ú.Ďáblice
odrážka 098 ZMČ ... k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.587/36 v k.ú.Ďáblice
odrážka 099 ZMČ ... k dohodě mezi MČ Praha - Ďáblice a obcí Radonice o společném užívání Jednotky požární ochrany
odrážka 100 ZMČ ... k návrhu na přidělení bytů z kvóty HMP
odrážka 101 ZMČ ... k zvýšení nájemného v nebytových prostorech
odrážka 102 ZMČ ... k rezignaci Stanislava Cíchy na funkci předsedy kontrolního výboru
odrážka 103 ZMČ ... k záborům pozemků v k.ú. Ďáblice (zapsaných na LV 860) v souvislosti se stavbou č.519 Suchdol - Březiněves
odrážka 104 ZMČ ... k názvům pro nově vzniklé ulice v k.ú.Ďáblice
odrážka 105 ZMČ ... k souhlasnému prohlášení o přechodu vlastnického práva
odrážka 106 ZMČ ... k rozpočtovému opatření č.3 pro rok 2004 (prosinec 2004)
odrážka 107 ZMČ ... k návrhu rozpočtu MČ Praha Ďáblice na rok 2005
odrážka 108 ZMČ ... ke jmenování inventarizačních komisí
odrážka 109 ZMČ ... k odkupu části pozemku p.č.203/1 a pozemku p.č.203/8 v k.ú.Ďáblice
odrážka 110 ZMČ ... k převodu pozemku p.č.587/36 v k.ú.Ďáblice
odrážka 111 ZMČ ... k poskytnutí finančních darů
odrážka 112 ZMČ ... k vyplácení příspěvků za zřízení ekologického vytápění
odrážka 113 ZMČ ... k převodu části účelové dotace z rozpočtu HMP (kap.02) do roku 2005
odrážka 114 ZMČ ... k vyplácení příspěvku za pobyt dětí v přírodě v roce 2005
odrážka 115 ZMČ ... k úhradě skládkovného pro občany roce 2005
odrážka 116 ZMČ ... k přidělení bytu v čp.339
odrážka 117 ZMČ ... ke jmenování komise pro výběrové řízení na stavbu "Rekonstrukce kuchyně MŠ, Kučerové 532/26 Praha - Ďáblice"
odrážka 118 ZMČ ... k dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ U Parkánu 17/11, Praha Ďáblice
odrážka 119 ZMČ ... k převodu pozemků p.č.642/1,2,3,4 v k.ú.Ďáblice
odrážka 120 ZMČ ... k odpisu pohledávky z účtu 274
odrážka 121 ZMČ ... k odpisu pohledávky z účtu 315