Usnesení ZMČ rok 2005                        zpět

odrážka 122 ZMČ ... k rozpočtovému opatření č.1 pro rok 2005 (duben 2005)
odrážka 123 ZMČ ... k Rozpočtovému výhledu MČ Praha - Ďáblice na období 2006-2008
odrážka 124 ZMČ ... k odpisu pohledávky z účtu 315
odrážka 125 ZMČ ... k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha Ďáblice
odrážka 126 ZMČ ... k výjimkám na vyplacení příspěvku ŠVP
odrážka 127 ZMČ ... k poskytnutí finančních darů
odrážka 128 ZMČ ... k názvům nově vzniklých ulic v k.ú.Ďáblice
odrážka 129 ZMČ ... k volbě přísedících u Obvodního soudu v Praze 8
odrážka 130 ZMČ ... k bezúplatnému převodu majetku z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany na MČ Praha - Ďáblice
odrážka 131 ZMČ ... ke jmenování komise pro výběrové řízení na stavbu "Rekonstrukce kuchyně MŠ, Kučerové 532/26 Praha - Ďáblice"
odrážka 132 ZMČ ... k revokaci usnesení č. 099/04/ZMČ o dohodě mezi MČ Praha - Ďáblice a obcí Radonice
odrážka 133 ZMČ ... k podpisové akci
odrážka 134 ZMČ ... k přidělení bytů v čp.339
odrážka 135 ZMČ ... k restauraci Květnová
odrážka 136 ZMČ ... k rozpočtovému opatření č. 2 pro rok 2005 (červen 2005)
odrážka 137 ZMČ ... k závěrečnému účtu hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2004
odrážka 138 ZMČ ... k projektu výstavby víceúčelového centra v areálu „U Holců“ (p.č.1223, 1224/1, 1224/2 v k.ú.Ďáblice)
odrážka 139 ZMČ ... k dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ U Parkánu 17/11, Praha Ďáblice
odrážka 140 ZMČ ... k finanční dotaci pro TJ Ďáblice, oddíl kopané
odrážka 141 ZMČ ... k finančnímu daru pro SKP DIAKONIE ČCE
odrážka 142 ZMČ ... k poskytnutí finančních darů
odrážka 143 ZMČ ... k finančním darům od firmy A.S.A. Ďáblice
odrážka 144 ZMČ ... k přidělení bytů z kvóty MHMP
odrážka 145 ZMČ ... k předání vodohospodářského majetku MČ Praha Ďáblice hlavnímu městu Praze
odrážka 146 ZMČ ... k objednání PD na „Bytový soubor Ďáblice – Kučerové“
odrážka 147 ZMČ ... k dopravnímu řešení křižovatky ulic Ďáblická - Kostelecká
odrážka 148 ZMČ ... k rozpočtovému opatření č. 3 pro rok 2005 (září 2005)
odrážka 149 ZMČ ... k poskytnutí finančního daru
odrážka 150 ZMČ ... k vyplácení příspěvku za pobyty dětí v přírodě v roce 2006
odrážka 151 ZMČ ... k návrhu vydání dodatku č.4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace „Základní škola Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu“
odrážka 152 ZMČ ... k výběru zhotovitele technologie pro vybavení kuchyně MŠ
odrážka 153 ZMČ ... k instalaci SSZ na křižovatce Ďáblická - Kostelecká
odrážka 154 ZMČ ... k navýšení počtu žáků ve školní družině
odrážka 155 ZMČ ... k rozpočtovému opatření č. 4 pro rok 2005 (prosinec 2005)
odrážka 156 ZMČ ... k návrhu rozpočtu MČ Praha Ďáblice na rok 2006
odrážka 157 ZMČ ... ke jmenování inventarizačních komisí
odrážka 158 ZMČ ... ke Směrnici č.001/2006 k zadávání veřejných zakázek MČ Praha - Ďáblice
odrážka 159 ZMČ ... k úplatnému převodu nemovitosti čp.18 a p.č.37/2, 37/4, 39/4 v k.ú.Ďáblice
odrážka 160 ZMČ ... ke kupní smlouvě s Českým Telecomem
odrážka 161 ZMČ ... k úhradě skládkovného pro občany v roce 2006
odrážka 162 ZMČ ... k poskytnutí finančních darů
odrážka 163 ZMČ ... k přidělení bytu v čp.339 slečně Kateřině Hnikové
odrážka 164 ZMČ ... K návrhu na pořízení změny ÚPn HMP v k.ú.Ďáblice
odrážka 165 ZMČ ... k pověření dvou členů zastupitelstva k podpisování doložky k právním úkonům
odrážka 166 ZMČ ... ke zdůvodnění výstavby podporovaných bytů v MČ Praha – Ďáblice