Usnesení ZMČ rok 2006                        zpět

odrážka 167 ZMČ ... k rozpočtovému opatření č. 1 pro rok 2006 (leden 2006)
odrážka 168 ZMČ ... k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha Ďáblice
odrážka 169 ZMČ ... k návrhu na pořízení změny ÚPn hl.m.Prahy v k.ú.Ďáblice
odrážka 170 ZMČ ... k bezúplatnému převodu majetku z vlastnictví hl.m.Prahy na MČ Praha - Ďáblice
odrážka 171 ZMČ ... k finančnímu příspěvku od A.S.A. s.r.o. Ďáblice na rok 2006
odrážka 172 ZMČ ... k poskytnutí finančních darů
odrážka 173 ZMČ ... k finančnímu daru pro TJ Ďáblice – oddíl kopané
odrážka 174 ZMČ ... k odměnám neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha Ďáblice
odrážka 175 ZMČ ... k finančnímu daru pro hudební sdružení Ďáblík
odrážka 176 ZMČ ... k rozpočtovému opatření č. 2 pro rok 2006 (červen 2006)
odrážka 177 ZMČ ... k závěrečnému účtu hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2005
odrážka 178 ZMČ ... k uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostorů
odrážka 179 ZMČ ... ke Směrnici č.001/2006 k zadávání veřejných zakázek MČ Praha - Ďáblice
odrážka 180 ZMČ ... k volbě přísedících u Obvodního soudu v Praze 8
odrážka 181 ZMČ ... k poskytnutí finančních darů
odrážka 182 ZMČ ... k úplatnému převodu pozemku p.č.608/3 v k.ú.Ďáblice
odrážka 183 ZMČ ... ke směně pozemků v k.ú.Ďáblice
odrážka 184 ZMČ ... k přidělení bytů z kvóty MHMP
odrážka 185 ZMČ ... k názvu nově vzniklé ulice v k.ú.Ďáblice
odrážka 186 ZMČ ... k podnětu na úpravu kódu míry využití na pozemcích p.č.1739, 1740, 1729/254 v k.ú.Ďáblice
odrážka 187 ZMČ ... k úplatnému převodu pozemku p.č.1729/254 v k.ú.Ďáblice
odrážka 188 ZMČ ... k projektu sportovního centra v Ďáblicích
odrážka 189 ZMČ ... k volbám do zastupitelstva v obcích
odrážka 190 ZMČ ... k rozpočtovému opatření č.3 pro rok 2006 (září 2006)
odrážka 191 ZMČ ... k žádosti o změnu zařazení Základní školy, U Parkánu 11/17 v Praze 8 – Ďáblicích
odrážka 192 ZMČ ... k přístavbě a rekonstrukci pavilonu MŠ, Kučerové 26
odrážka 193 ZMČ ... k výstavbě byt.objektu na pozemku p.č.1740 v k.ú.Ďáblice
odrážka 194 ZMČ ... ke sportovní stavbě – tréninkové hřiště v areálu TJ Ďáblice
odrážka 195 ZMČ ... k přidělení služebního bytu v čp.66, ul.Ďáblická
odrážka 196 ZMČ ... k poskytnutí finančních darů
odrážka 197 ZMČ ... k projektu „Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha – Ďáblice“
odrážka 198 ZMČ ... k uzavření mandátní smlouvy firmou Finanční poradenství s.r.o.
odrážka 001 ZMČ ... o zprávě registračního úřadu a k „Volebnímu řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Ďáblice”
odrážka 002 ZMČ ... o jmenování návrhové a volební komise
odrážka 003 ZMČ ... o výsledku volby starosty, zástupce starosty a členů Rady městské části Praha - Ďáblice
odrážka 004 ZMČ ... ke zřízení výboru finančního a kontrolního
odrážka 005 ZMČ ... k pověření dvou členů zastupitelstva k ověřování zápisů ze zasedání ZMČ
odrážka 006 ZMČ ... k Jednacímu řádu Zastupitelstva MČ Praha - Ďáblice
odrážka 007 ZMČ ... ke jmenování návrhové komise
odrážka 008 ZMČ ... k rozpočtovému opatření č. 4 pro rok 2006 (prosinec 2006)
odrážka 009 ZMČ ... k návrhu rozpočtu MČ Praha Ďáblice na rok 2007
odrážka 010 ZMČ ... k dovolbě členů finančního a kontrolního výboru
odrážka 011 ZMČ ... ke svěření kompetencí Radě městské části Praha - Ďáblice
odrážka 012 ZMČ ... k opravám v evidenci nemovitého majetku
odrážka 013 ZMČ ... k poskytnutí finančních darů
odrážka 014 ZMČ ... ke jmenování inventarizačních komisí
odrážka 015 ZMČ ... k pověření dvou členů zastupitelstva k podpisování doložky k právním úkonům
odrážka 016 ZMČ ... k návrhu dodatku č.5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17“
odrážka 017 ZMČ ...  k přidělení bytu paní Vlastě Nebeské v čp.160, Ul.Ďáblická
odrážka 018 ZMČ ... ke zřízení komisí Rady MČ Ďáblice