Samostatný odborný referent občansko-správní

Anežka Cimbulková

      Provádí vidimaci a legalizaci listin

      Vede ohlašovnu městské části a s tím spojenou komunikaci s ohlašovnou Prahy 8; (přihlašování a odhlašování občanů, evidence narozených a zemřelých osob, evidence sňatků a rozvodů, vedení osobních karet občanů, vedení domovních karet, zadávání všech změn do elektronické evidence, zálohování evidence, dohledávání osob, příprava volebních seznamů a veškeré další práce s evidencí domů, bytů a občanů související.)

       Provádí částečnou personální práci (připravuje pracovní výkazy, eviduje dovolené, příchody, odchody a krátkodobá opuštění pracoviště.)

       Vystavuje objednávky a vede knihu evidence objednávek.

       Eviduje vnitřní sdělení

       Přijímá a eviduje žádosti občanů o byty

     Zabezpečuje archivování čísel Sbírek zákonů, vyhlášek HMP a věstníků.

      Zastupuje při obsluze místního rozhlasu a zastupuje v sekretariátě starostky.

     Vedení evidence přestupků a jejich třídění a zabezpečuje činnosti přestupkové komise.

   Vykonává další práce podle pokynů vedení ÚMČ.