Samostatný odborný referent VHČ

Ing. Bronislava Lomozová

Zajišťuje agendu předpisu nájemného na PC v programu „Nájemné“ u všech bytů a nebytových prostor v majetku MČ, sleduje veškeré změny týkající se předpisu nájemného a  úhrad jednotlivých služeb spojených s užíváním nemovitostí

Vyhotovuje dle pokynů vedení samosprávy dohody o užívání bytu a smlouvy o pronájmu nebytových prostor a zajišťuje jejich evidenci.

Eviduje, zajišťuje aktualizaci a zabezpečuje ukončení (vč. fyzického předání) všech nájemních  smluv na byty a nebytové prostory.

Vede evidenci a statistiku hospodaření s byty, vede evidenci uvolněných bytů, nebytových prostor a garáží, sleduje jejich obsazování z hlediska ušlého nájemného a operativně informuje vedení ÚMČ.

Ve spolupráci s ohlašovnou sleduje využívání bytového fondu z hlediska oprávněnosti

Eviduje předávací protokoly o užívání nájemních jednotek

Provádí vyúčtování vodného, stočného a zajišťuje k tomu potřebné doklady

Provádí výpočet a vede evidenci záloh na ÚT a TÚV a provádí vyúčtování

Zajišťuje penalizaci neplatičů nájemného a ve spolupráci s právníkem ÚMČ soudní vymáhání pohledávek.

Vede evidenci majetku VHČ, provádí jeho inventarizaci.

Vede knihu faktur VHČ a provádí úhradu, věcnou kontrolu a likvidaci faktur

Provádí vyúčtování nákladů na domy ve správě MČ.

Vyřizuje stížnosti, žádosti a reklamace občanů týkající se svěřené agendy, posuzuje oprávněnost  požadovaných oprav a rekonstrukcí v bytech a nebytových prostorech a zajišťuje přiměřená řešení.

Zajišťuje správu, provoz, údržbu a opravy domovního bytového a nebytového fondu ve správě MČ.