Samostatný odborný referent ŽP

Ing. Hana Králíková

odrážka

Zabezpečuje výkon činností přenesených vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy na MČ Praha – Ďáblice  v oblasti:

odrážka

Ø      státní správy na úseku odpadového hospodářství dle zákona č. 238/1991 Sb., a zákona č. 311/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

odrážka

Ø      státní správy na úseku ochrany ovzduší dle zákona č. 309/1991 Sb. a zákona č. 389/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

odrážka

Ø      vyměřuje poplatky za znečištění ovzduší pro malé znečišťovatele na území města,

odrážka

Ø      státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,ochrany krajiny a přírody včetně vydávání rybářských lístků

odrážka

Ø      státní správy na úseku ochrany zvířat

odrážka

Provádí kontrolní činnost nad provozem skládky odpadu spol. A.S.A.

odrážka

Zajišťuje informovanost občanů ve všech oblastech životního prostředí

odrážka

Zastupuje MČ v problematice:

odrážka

Ø      veřejného osvětlení

odrážka

Ø      separovaného a nebezpečného odpadu

odrážka

Ø      velkoobjemového odpadu, včetně zajišťování velkoobjemových kontejnerů pro občany

odrážka

Ø      komunálního odpadu  ( jednání s občany a vydávání povolení na uložení stavebního odpadu na skládce )

odrážka

Ø      státního fondu životního prostředí

odrážka

Ø      údržby a čištění komunikací

odrážka

 Zajišťuje podle dispozic zástupce starosty údržbu stávající zeleně v majetku MČ a zakládání nových ploch zeleně, včetně kontroly

odrážka

Zabezpečuje podle dispozic zástupce starosty přípravu a zpracování podkladů pro sestavení návrhu rozpočtu MČ na svém úseku a hospodaření s prostředky stanovenými rozpisem rozpočtu pro ŽP,