Samostatný referent podatelna, sekretariát

Monika Kratochvílová

 

Zajišťuje fungování sekretariátu vedení ÚMČ, vede korespondenci starostky a zástupce   

            starosty, zabezpečuje pořizování zápisů z porad vedení

Zajišťuje plynulou organizaci styku vedení ÚMČ s občany a stranami

Připravuje podklady pro zúčastněné na jednání Rady MČ a na zasedání ZMČ

Účastní se jednání RMČ a zasedání ZMČ, vyhotovuje, zakládá a doručuje zápisy z jednání a zabezpečuje další úkoly s prací rady a zastupitelstva souvisejícími

Zajišťuje přehlednou evidenci majetkoprávních smluv a jejich doručování v souladu se Spisovým archivačním a skartačním řádem

Třídí korespondenci došlou na úřad MČ v souladu se spisovým řádem vede evidenci došlé pošty a odeslané pošty (včetně elektronické pošty) a zabezpečuje její doručování

Obsluhuje telefonní ústřednu a fax a zabezpečuje vchod do budovy

Obsluhuje místní rozhlas BOR

Zajišťuje informace na úředních tabulích ve věcech městské části a veřejných vyhlášek

Odpovídá za archivaci dokladů v souladu se SASŘ

Vykonává další práce podle pokynů vedení ÚMČ a vedoucích výborů a komisí zastupitelstva MČ

Zabezpečuje rozesílání a archivování čísel Ďáblického zpravodaje

Zastupuje v ohlašovně a při vidimaci a legalizaci listin