Tajemník ÚMČ

Vlastimil Fouček

Plní  úkoly uložené  mu zastupitelstvem  MČ, radou    nebo  starostkou MČ, a další úkoly vyplývající z jeho postavení statutárního orgánu ÚMČ.

Je nadřízen všem pracovníkům městského úřadu.

Plní úkoly statutárního  orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů  vůči   zaměstnancům  MČ zařazeným do ÚMČ.

Na základě výběrového řízení navrhuje radě městské části k ustanovení do funkce vedoucí odborů, navrhuje rovněž jejich odvolání.

Přijímá a propouští pracovníky MČ zařazené do ÚMČ.

Stanoví   podle   zvláštních   právních   předpisů  platy  všem zaměstnancům  MČ zařazeným do ÚMČ.

Vedoucím odborů navrhuje platy radě MČ ke schválení.

Navrhuje radě zřízení nebo zrušení odborů ÚMČ.

Zpracovává podklady do návrhu rozpočtu MČ.

Řídí a koordinuje a kontroluje činnost pracovníků ÚMČ. Zabezpečuje všechny činnosti příkazce operace v souladu s "Kontrolním řádem" MČ, pro rozpočtové kapitoly 8 a 9 (vnitřní správa).

Navrhuje radě organizační strukturu ÚMČ, celkový počet zaměstnanců a objem prostředků na platy těchto zaměstnanců.

Svolává porady zaměstnanců a stanoví jim úkoly.

Řeší kompetenční spory mezi zaměstnanci ÚMČ.

Metodicky vede odbory a referenty s pověřenou státní správou.

Zajišťuje úkoly v přenesené působnosti MČ vyplývající ze zvláštních zákonů.

Účastní se porad organizovaných Magistrátem.

Rozhoduje o podjatosti  zaměstnanců ÚMČ ve správním řízení a činí potřebná opatření k zajištění dalšího řízení.

 Zabezpečuje zpracování a uplatnění připomínek k návrhům obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy.

Za plnění úkolů uložených úřadu  městské   části   v oblasti samostatné a přenesené působnosti městské   části   je tajemník odpovědný starostce MČ. Na tajemníka úřadu městské části se  vztahují ustanovení § 84 a 85 zákona.

Zúčastňuje  se  zasedání  zastupitelstva  MČ a rady MČ s hlasem poradním.

Řídí racionalizaci práce úřadu MČ včetně autoprovozu a jeho informační systém a zajišťuje provozování informační služby úřadu MČ.

Spolupracuje s výbory zastupitelstva města a s komisemi rady města.

Koordinuje práce spojené s tvorbou vnitřního kontrolního systému.

Řídí a kontroluje organizační složky ÚMČ.

Organizačně zabezpečuje zasedání zastupitelstva MČ, jednání rady MČ, celostátní a komunální volby, případná referenda a opatření vyplývající z práva petičního v souladu s ustanovením zákona č. 85/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vydává  svým  nařízením  zejména   pracovní  řád,  spisový  řád a skartační řád úřadu městské části, a další vnitřní předpisy a směrnice.

 Tajemník může pro jednotlivé případy pověřit určeného zaměstnance nebo vedoucího odboru zastupováním. V písemném pověření stanoví rozsah jejich oprávnění při konkrétním zastupování.

Nesmí vykonávat  funkce v politických stranách  a v  politických  hnutích.  Jeho funkce  je neslučitelná s funkcí  poslance  a  senátora  a  s  funkcí člena Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva městské části.

Zajišťuje správu digitální mapy města.

Odpovídá za formální a věcnou správnost materiálů (zápisů, návrhů usnesení aj.), předkládaných radou v požadovaných termínech zastupitelstvu pro veřejná zasedání.