Vedoucí finančního odboru

Ing. Václav Valtr

 Vedoucí odboru je jmenován radou MČ, na návrh tajemníka ÚMČ, podle výsledku výběrového řízení a je podřízen tajemníkovi.

Za řídící činnost je zodpovědný radě MČ a tajemníkovi.

Řídí činnost odboru ve věcech přenesené i samostatné působnosti a plní úkoly stanovené odboru usnesením zastupitelstva MČ a rady na úseku samostatné působnosti a vykonává přenesenou působnost vymezenou zvláštními zákony.

Provádí výkon státní správy ve věcech svěřených MČ, které příslušnému odboru přináleží.

Odpovídá za personální politiku odboru (vyhodnocení zkušební doby přijímaného pracovníka, dodržování dohod o hmotné odpovědnosti k hodnotám svěřeným k vyúčtován, atd.).

Vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost podřízených pracovníků a vyjadřuje je v jejich pracovních náplních. Odpovídá za jejich dodržování. Kontroluje dodržování pracovní doby a její maximální využívání pracovníky odboru.

Stanoví platy a osobní příplatky a navrhuje mimořádné odměny podřízeným pracovníkům. Při navrhování odměn pracovníkům musí schvalujícímu nadřízenému doložit písemné zdůvodnění okolností vedoucích k návrhu odměn.

Určuje a zaškoluje své zástupce a vymezuje jim rozsah jejich působnosti, zabezpečuje vzájemné zastupování jednotlivých pracovníků tak, aby byl vždy zajištěn plynulý chod jejich odboru.

Je zodpovědný za koncepci svěřeného úseku. Je proto povinen zúčastnit se všech důležitých jednání, které s touto koncepcí souvisí.

Odpovídá ve svém odboru za proškolování a dodržování předpisů v oblasti BP a PO.

Kontroluje dodržování právních předpisů v oboru své působnosti

Pečuje o zvyšování odborné kvalifikace pracovníků odboru.

U záležitostí přesahujících běžnou činnost odboru informují tajemníka.

Kopie interních sdělení předává tajemníkovi a k uložení do sekretariátu.

Připravuje podklady pro informování veřejnosti na svěřeném úseku.

Dle plánu práce zastupitelstva a rady MČ nebo na vyžádání připravuje materiály předkládané zastupitelstvu nebo radě MČ, odpovídá za jejich obsah a formu.

Na vyžádání předsedů výborů zastupitelstva a komisí rady připravuje materiály potřebné pro jejich činnost .

Účastní se na základě výzvy vedení ÚMČ jednání rady a zastupitelstva, nebo zajistí účast pověřeného pracovníka.

Odpovídá za veškerou realizaci úkolů vyplývajících pro ně ze zápisů a usnesení rady a zastupitelstva MČ a porad vedení ÚMČ.

Je povinen upozornit na nesprávná usnesení rady nebo zastupitelstva MČ.

v rozsahu své působnosti zastupuje městskou část v souladu s usneseními rady a zastupitelstva MČ.

Podepisuje rozhodnutí odboru ve věcech přenesené i samostatné působnosti, je-li mu svěřena.

Odpovídá za hospodaření s částkami určenými pro útvar příslušnými kapitolami rozpočtu a zpracovává podklady do návrhu rozpočtu MČ.

 Odpovídá za formální i obsahovou správnost materiálů předkládaných k podpisu starostovi,  jeho zástupci a tajemníkovi.

Zajišťuje řádné hospodaření se svěřenými finančními a jinými prostředky, v souladu s metodikou sestavení rozpočtu.

Odpovídá za kvalitu, komplexnost a včasnost zpracovaných materiálů předkládaných do jednání rady města a zastupitelstva města.

Sestavuje návrh rozpočtu a rozpisu rozpočtu MČ podle vnitřní směrnice "metodika rozpočtu" a zabezpečuje jeho zpracování

Odpovídá za účetnictví MČ a počítačové zpracování

Provádí veškerou rozborovou, statistickou a finanční činnost související s agendou MČ a odpovídá za úroveň zpravodajské základny (prvotní doklady, operativní evidenci, statistiku a účetnictví) ÚMČ.

Sleduje hospodaření podřízených organizací a provádí pravidelné kontroly čerpání nákladů

Zabezpečuje v předepsaných termínech pravdivé sestavení předepsaných výkazů včetně závěrečného účtu MČ, provádí čtvrtletní kontrolu čerpání a plnění příjmů MČ a výsledky předkládá vedení ÚMČ a radě MČ

Spolupracuje s finančním výborem zastupitelstva MČ

Zabezpečuje včasné převody finančních prostředků na účtech

Společně s vedením ÚMČ připravuje faktury k proplacení

Provádí alespoň čtyřikrát ročně kontrolní činnost v pokladně ÚMČ a v pokladně VHČ.

Vede evidenci a kontroluje plnění majetkových smluv - prodej.

Zabezpečuje předpis, evidenci a vymáhání pohledávek.