Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 11. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·        vzala na vědomí návrh TJ Ďáblice oddíl kopané na čerpání finančního daru věnovaného MČ Praha Ďáblice na činnost mládeže na rok 2007 a souhlasila se způsobem čerpáním tohoto daru tak, jak je v příloze č. 1 tohoto usnesení 

·        vzala na vědomí usnesení č. 6 schválené Zastupitelstvem MČ Praha – Březiněves, týkající se změny ÚPn. hl. m. Prahy v souvislosti přípravy stavby III. etapy skládky provozované firmou ASA spol. s.r.o.

·        souhlasila objednat v návaznosti na zjištění termínů realizace první osvětlený přechod na komunikaci Ďáblická – Kokořínská za 233.677,- Kč u jediného možného zhotovitele Eltodo – Citelum, s.r.o. . Další realizace přisvětlených přechodů bude řešena po jeho kolaudaci. Realizace osvětlení přechodu Ďáblická – U Parkánu je technicky možná teprve po zhotovení přisvětlení přechodu Ďáblická – Kostelecká, které bude finančně zajištěno z programu BESIP hl.m. Prahy.

·        souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 1712/2 na stavbu „TV Ďáblice, etapa 002 – Komunikace, ulice Červený Mlýn včetně zokruhování s ulicí Na Blatech – napojení kabelu V.O.“

·        souhlasila 1. s ukončením vyplácení příspěvku za vyvážení odpadu za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 a to k datu 30.5.2007 a 2. vyplácení příspěvku po tomto datu definitivně ukončit s propadnutím nároku na příspěvek za rok 2006

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ