Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

 

        Na 11. jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala několik nových věcí. Pro informaci občanů vybíráme některé body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·     Pověřila paní Zdeňku Drtinovou a pana Martina Smrčka podpisovat ve volebním období 2002 - 2006 doložky osvědčující dle § 43, zák. 131/2000 Sb. právní úkony učiněné MČ Praha - Ďáblice

·     Pověřila tajemníka ÚMČ Vlastimila Foučka, aby za MČ Praha -Ďáblice spolupracoval s SDH Ďáblice v rámci PO a CO

·     Souhlas s poskytnutím finančního daru pro turisticko-tábornický oddíl Bonaj Amikoj, ve výši 15.000,-- Kč na přípravu a provoz dětského letního tábora

·     Uložila zástupci starosty Ing. Jaroslavu Černému

Ø     uplatnit znovu požadavek vůči MČ Březiněves na dotaci na příspěvky pro děti a žáky z MČ Březiněves, kteří navštěvují ZŠ a MŠ v Ďáblicích

Ø     žádat úhradu nákladů za jejich pobyt na škole v přírodě

Ø     s předstihem uplatnit žádost o alikvotní část dotace na příští školní rok

·     Souhlas s poskytnutím finančního daru hudebnímu sdružení "Ďáblík", ve výši  20.000,-- Kč na podporu a rozvoj jeho činnosti

·     Souhlas s formálními úpravami schváleného rozpočtu na rok 2003

·     Pověřila starostku Danuši Ševčíkovou jmenováním komisí pro otvírání obálek a pro hodnocení jednotlivých zájemců o stavební akci "Nástavba pavilonu MŠ"

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ