Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 12. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·        souhlasila se zasláním, žádosti pí. Martínkové o zřízení přechodu pro chodce v úrovni ul. Hořínecká a Ďáblická, Mjr. Vocáskovi k vyjádření

·        souhlasila, aby MČ Praha – Ďáblice požádala hl. m. Prahu o vyžádání do vlastnictví a následné svěření do správy MČ Praha - Ďáblice pozemků p.č.634 a 635 v k.ú.Ďáblice, které jsou přilehlé k pozemku 608/2 a jsou potřebné pro vyřešení majetkoprávních vztahů a zlepšení prostředí v lokalitě budoucího náměstí v Ďáblicích

·        souhlasila s odejmutím pozemku p.č. 1746/110 ze svěřené správy MČ Praha – Ďáblice v souladu s § 19 zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb. Jedná se o pozemek pod vodní stavbou, která je ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve správě OOP MHMP

 

 zpracoval tajemník ÚMČ