Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

 

        Na 16.  17.  a 18.  jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·     Schválila podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene pro První Dubskou, a. s. na pozemek p. č. 1570/2 - umístění ST plynovodu.

·     souhlasila s vybudováním přechodu pro chodce v ulici Ďáblická

·     požaduje odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby - objekt Baumax, pro nedodržení již odsouhlasených podmínek

·     Souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 3 (září 2003)

·     Souhlasila s návrhem nového provozního řádu skládky A.S.A. s podmínkami zkrácení platnosti na 5 let a rozšířením o hlukovou studii.

·     Souhlasila s poskytnutím daru ve výši 10.000,-- Kč organizátoru výstavy "Povodím Mratínského potoka".

·     Souhlasila s přidělením bytu 1+1 v čp. 160 panu M. Svatošovi

·     Souhlasila s podáním žádosti o změnu zařazení v síti škol, navýšení kapacity.

·     Doporučila uzavřít smlouvu na zhotovení díla kolumbárium II. etapa s firmou AMA INVEST, s.r.o.

·     Souhlasila se změnou kódu míry využití centra Ďáblic

·     vzala na vědomí jmenování pana J. Mangla velitelem JPO a paní J. Mášové starostkou SDH Praha - Ďáblice

 

zpracoval tajemník ÚMČ