Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

 

        Na 25. a 26. jednání Rada MČ Praha - Ďáblice projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

Souhlasila, na základě vyjádření sociální komise, s přidělením bytu 3+1 v Praze 9 (Černý Most) manželům Wertheimovým.
Doporučila změnit znění dodatku č. 2. mezi HMP, MČ Březiněves a MČ Ďáblice o hospodaření s komunálním odpadem.
Souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši 15.000,- Kč hvězdárně Ďáblice na podporu její  činnosti zejména na údržbu zeleně a její rozšíření a na popularizační činnost hvězdárny
Vzala na vědomí přijetí nového člena školské a kulturní komise, a to Mgr. Dany Svobodové.
Souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci "Rekonstrukce  sítě venkovního vedení VN Praha - Ďáblice, ul. Řepná, Na Blatech, Na Pramenech",  kde bude provedena PRE a.s. úprava distribuční  sítě 1 kV a 22 kV v pozemcích p.č.     1711,1712/1, 1728/4, 1707  (236/13,233/14, 233/5,235/2) v k.ú. Ďáblice, které jsou zapsány  na LV 860, svěřené do správy MČ Praha - Ďáblice
Souhlasila s rozdělením HV ZŠ Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 11 za rok 2003 ve výši 193 604,09 Kč takto:

                                              20% -    38 720,82 Kč příděl do fondu odměn

                                              80% -  154 883,27 Kč příděl do rezervního fondu

Souhlasila s ponecháním nevyčerpaného příspěvku od MČ Praha - Ďáblice za rok 2003 ve výši 54 385,37 Kč Základní škole Praha 8 - Ďáblice.

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ