Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

 

        Rada MČ Praha - Ďáblice na 32. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

*      souhlasila, aby MČ Praha - Ďáblice nadále poskytovala službu částečné úhrady poplatků za skládkování pro občany jako kompenzační opatření v souvislosti se zřízením a provozem skládky KO v k.ú.Ďáblice a to za těchto podmínek:

*      žadatel je držitelem platného stavebního povolení ke stavbě či rekonstrukci soukromého objektu na kat. území Ďáblice

*      žadatel je fyzickou osobou s trvalým bydlištěm v MČ Praha - Ďáblice

*      stavebním odpadem se rozumí  p o u z e  výkopek a stavební suť

*      uložení stavebního odpadu dle bodu 3) pouze na skládce A. S. A. je pro žadatele dle bodu 1) a 2) bezplatné do max. množství 10 t po dobu platného stavebního povolení (t.j.max.2 roky)

*      kompenzační úhrada MČ za občana se týká pouze poplatku za skládkování na skládce A. S. A., nezahrnuje v žádném případě náklady za dopravu či kontejnerovou službu (v jakémkoliv rozsahu)

*      v případě uložení jiného odpadu než stavebního (zejména směsného či znečištěného) nebude v žádném případě příslušná výše poplatku městskou částí Praha - Ďáblice hrazena.

*      přehodnotila žádost hvězdárny Ďáblice o finanční dar. Po informacích, které získala jak od zástupců hvězdárny Ďáblice, tak od TTO Bonaj Amikoj definitivně odsouhlasila pozastavené usnesení č.101/04/RMČ o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč

*      souhlasila s předloženou nabídkou na celkovou rekonstrukci střechy radnice od firmy Apollem vč. zednických prací (komín) a nátěrů

*      vzala na vědomí uzavření smlouvy mezi MČ Praha - Ďáblice a projektovou kanceláří API, která se týká vypracování projektu na rekonstrukci kuchyně MŠ

*      vzala na vědomí stanovisko komise výstavby a investic k projektové dokumentaci k průmyslovému polokruhu s ul. Libereckou ohledně rozšíření silnice o další jízdní pruh a mimoúrovňovému řešení této křižovatky a po projednání nemá námitek.

*      souhlasila s ukončením vyplácení příspěvku za vyvážení odpadu za období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 a to k datu 31. 5. 2004. vyplácení příspěvku po tomto datu definitivně ukončit s propadnutím nároku na příspěvek za rok 2003.