Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

       

        Rada MČ Praha - Ďáblice na 51. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              Souhlasila s předloženým návrhem rozpočtového opatření č.1 na rok 2005.

·              Vzala na vědomí návrh rozpočtového výhledu MČ Praha - Ďáblice na období 2006-2008.

·              Vzala na vědomí důvodovou zprávu FIO ÚMČ k odepsání pohledávky za společností MINOS s.r.o. ve výši 100 000,-Kč a souhlasila s odepsáním pohledávky v této výši

·              Souhlasila s volbou Ing. Ladislava Mašiky a Ing. Petra Kortana do funkce přísedících u Obvodního soudu v Praze 8 na čtyřleté funkční období let 2005 - 2009. 

·              Vzala na vědomí, že v souvislosti s akcí "Stavba č.0133 - TV Ďáblice, et.0002 - komunikace, Pha8 - Prodloužení ul.Řepná k regulačnímu plynu" dojde k přeložce vodovodu a kanalizace v pozemcích ve vlastnictví PF ČR (p.č.1622/1 a p.č.1710/1 a PK 489/1)

·              Schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s firmou Česká pošta s.p., ve kterém bude:

a)     rozšířena výměra o 30m2 o plochu prostor v pravé přízemní části objektu

b)     zvýšeno nájemné dle dříve schválené výše

c)      smlouva bude uzavřena na dobu rekonstrukce dříve již pronajatých prostor

·              Schválila poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,-Kč jako mimořádnou dotaci JPO Ďáblice, a to na úhradu faktury za vyúčtování spotřeby plynu v Hasičské zbrojnici za období od 1.1.2003 do 31.1.2005

·              souhlasila na základě předložených nabídek tří firem na demolici vedlejších staveb u domu čp.160 (AKCÍZ), objednat demolici u firmy ULBRICH, vzhledem k tomu, že je z nabídek nejlevnější a již v dané lokalitě provádí výstavbu plotu.

·              Souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000,-Kč Speciálnímu domovu mládeže ve Hvozdech na podporu jeho činnosti

 

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ