Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

       

        Rada MČ Praha - Ďáblice na 52. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí se společností PRE, a. s., o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 485/1 v k.ú.Ďáblice, který je zapsán na LV 860, svěřené do správy MČ Praha – Ďáblice, dotčeného výstavbou veřejné telekomunikační sítě – stavba „PF8,Ďáblická, Šenovská II,12RD,ÚPS.P-043-2-1148“

·              vzala na vědomí vyhodnocení zimní údržby komunikací 2004/2005. Celkové náklady – doplnění skruží posypovým materiálem, údržba chodníků a ulic dle plánu činily 234 537,-Kč (vč.DPH). Je to o cca 50tis. Kč více než za sezonu 2003/2004. Během zimní sezóny nebyla zaznamenána žádná stížnost občanů na provádění údržby. Lze konstatovat, že plán zimní údržby a jeho plnění odpovídaly potřebám MČ.

·              souhlasila po projednání a na základě vyjádření sociální komise se zařazením do evidence došlých dvou žádostí o byt.

·              souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000,-Kč Svazu chovatelů ZO 8/6 Ďáblice, která by měla být využita na zajištění základní činnosti svazu

·              souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši 50 000,-Kč TJ Ďáblice - oddílu kopané, která by měla být využita na úhradu faktur za vyúčtování spotřeby vody a energie.

·              souhlasila s uzavřením smlouvy se společností Pražská plynárenská a.s., o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 458/1, 459 a 461 dle PK pozemků parc. č. 1639, 1644/1, 1721, zapsaným na LV 860 u Katastrálního úřadu Praha město, svěřené do správy MČ Praha – Ďáblice, dotčeným stavbou „STL plynovodu VTL RS Ďáblice – Kostelecká – Chřibská a plynovodních přípojek“.

 

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ