Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

       

Rada MČ Praha - Ďáblice na 53. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·              schválila poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,- Kč pro turisticko tábornický oddíl Bonaj Amikoj. Finanční prostředky budou využity na přípravu a provoz dětského letního tábora

·              souhlasila s nákupem dvou sestav PC pro potřeby knihovny, za účelem veřejně přístupného internetu pro návštěvníky knihovny..

·              souhlasila s výjimkou na vyplacení finančního příspěvku za vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k RD na pozemku p.č.1026/6 v k.ú.Ďáblice při ul.Liběchovské s ohledem na objektivní důvody zdržené kolaudace RD

·              akceptovala nabídnutou cenu ve výši 23.744,-Kč + DPH, za zhotovení a montáž přístřešku na autobusové zastávce MHD Liběchovská a jejím uhrazením z vlastních zdrojů MČ.

·              zamítla žádost na rozšíření stávajícího chodníku při severní straně ul.Kostelecká, konkrétně při zahrádkách mezi ul.Legionářů a Chřibskou. Vzhledem k tomu, že chodník je málo frekventovaný a zelené prostranství kolem tvoří vsakovací plochu a s přihlédnutím k faktu, že předmětný pozemek je ve vlastnictví hl.m.Prahy,

·              vzala na vědomí vyhodnocení nabídek na rekonstrukci dětských hřišť v MČ Praha - Ďáblice vč. informace o projednání připomínek zastupitelů, kteří se hodnocení zúčastnili a pověřila starostku uzavřením smluv na vybudování dětských hřišť v lokalitách Koníčkovo nám. při ul.K  Lomu, Kostelecké, U Prefy - s firmou Prolemax,s.r.o.  a Na Znělci - s firmou Tomovy parky,s.r.o.

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ