Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

       

Rada MČ Praha - Ďáblice na 56. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              souhlasila s předloženým návrhem rozpočtového opatření č.2 na rok 2005, Ukládá vedoucímu FIO a pověřila radního Engela předložit toto rozpočtové opatření ke schválení na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva

·              souhlasila s předloženým Závěrečným účtem MČ Praha - Ďáblice za rok 2004, vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2004 (zpracovanou Odborem finanční kontroly MHMP) a uložila starostce předložit Závěrečný účet ke schválení na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstvu

·              vzala  na vědomí informaci o celkové částce vyplacených příspěvků za odvoz KO občanům Ďáblic za rok 2004. Celkem bylo vyplaceno 583 plátcům (včetně správců bytových domů) částka 587.330,-Kč

·               vzala na vědomí informaci o schválení žádosti o internetové připojení Obecní knihovny Ďáblice prostřednictvím projektu Ministerstva informatiky ČR. Plánované připojení proběhne ve III. čtvrtletí 2005.

 

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ