Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

       

        Rada MČ Praha - Ďáblice na 57. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              souhlasila s odejmutím vodohospodářského majetku (vodohospodářských staveb) v k.ú. Ďáblice ze správy MČ Praha – Ďáblice a jeho předání hl.m. Praze

·              souhlasila po projednání a na základě návrhu sociální komise a informací z bytového odboru MHMP ve věci rozdělení volných  bytů, přidělit z kvóty MHMP byt o velikosti 1+1 panu Karlu Pokornému, slečně Kateřině Hlavínové a byty z bytového fondu MČ Praha – Ďáblice panu Pavlu Bednářovi  (byt č.3 v ul.Ďáblická čp.339 o velikosti 1+0 cca.24m2), slečně Petře Lomozové ( byt č.10 v ul.Ďáblická čp.339 o velikosti 1+1 cca.40m2) a manželům Součkovým   (byt č.3 v ul.Ďáblická čp.161 o velikosti 2+1 cca.62m2)

·              rada doporučila předložit členům ZMČ k posouzení návrh projektu na řešení multifunkčního areálu – haly s restaurací v areálu „U Holců“. Návrh řešení předložený zpracovateli dokumentace preferuje halu střední velikosti (36x18m) s předpokládanými náklady na celou stavbu ve výši cca. 54 mil.Kč

·              rada doporučila po projednání variant návrhů řešení kruhové křižovatky ulic Ďáblická x Kostelecká řešit tuto nebezpečnou křižovatku světelnou signalizací, a to i za předpokladu, že by investorem byla naše MČ

·              souhlasila se zachováním systému vyplácení příspěvku na KO občanům Ďáblic jako za rok 2004 dle přijatého usnesení č. 174/04/RMČ

 

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ