Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

       

Rada MČ Praha - Ďáblice na 58. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              souhlasila s výjimkou na vyplacení finančního příspěvku za vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k RD na pozemku p.č.1026/9 v k.ú.Ďáblice při ul. Liběchovské s ohledem na objektivní důvody zdržené kolaudace RD

·              vzala na vědomí stížnost na průběh a organizaci Školy v přírodě ve školním roce 2004/2005, kterou za školskou a kulturní komisi Rady MČ Praha – Ďáblice podala vedoucí komise Věra Prokešová a písemné stanovisko vedení ZŠ, U Parkánu 11 k této stížnosti. Po projednání Pověřila Komisi školskou a kulturní zajištěním ŠvP pro ZŠ U Parkánu 11 ve školním roce 2005/2006 a to nejpozději do konce listopadu 2005

·              Schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-Kč pro sbor Církve československé husitské. Finanční prostředky budou využity na rekonstrukci podlahy, vchodových dveří a úprav na odstranění vlhkosti v modlitebně Církve čs. husitské v Ďáblické ulici.

·              souhlasila se zněním návrhu smlouvy s Irenou Holou, bytem Osinalická čp.901 o výpůjčce části pozemku 1228/1 - část pozemní komunikace Osinalická o výměře 18,50m², a to za účelem vyhrazeného stání pro jedno osobní vozidlo, pro syna žadatelky, který je držitelem průkazu ZTP-P. Výpůjčka se sjednává bezplatně na dobu neurčitou, nejpozději však do doby trvání platnosti průkazu ZTP-P. Rada po projednání pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

·              vzala na vědomí prozatím zápornou odpověď ředitelky VZP J. Musílkové na petici a dopis žádající podepsání smlouvy s MUDr. Peškovou

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ