Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

               Rada MČ Praha - Ďáblice na 59. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              Starostka informovala členy rady o jednání s kvestorkou VŠUP Ing. Janou Jeřábkovou,. Sanace pozemku by měla proběhnout do konce roku 2005, (již byla schválena dodavatelská firma, investice cca.60mil.Kč). Poté by měl proběhnout prodej zbývajícího pozemku za 1,-Kč jak odsouhlasilo zastupitelstvo MČ.

·              po projednání všech skutečností a na základě vyjádření sociální komise nemá rada námitek proti zařazení žádosti Evy Javůrkové do evidence.

·              zamítla po projednání a vzhledem ke skutečnostem, že MČ věnuje mnohé finanční dary subjektům v Ďáblicích a v okolí, které jsou ďáblickým občanům přínosné žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybavení nového oddělení Olivovy dětské léčebny v Říčanech

·              souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha - Ďáblice jako povinným a PRE a.s. jako oprávněným za účelem kabelového vedení NN na pozemcích p.č.1731/2, 556/1 a p.č.570/1 v k.ú.Ďáblice, které jsou zapsány na LV č.860 pro k.ú.Ďáblice

·              neměla námitky k prodloužení pronájmu sálu v obecním domě (cvičení žen 4hod./týdně) vedené Mgr. Vlastou Urbánkovou a to za stejných podmínek jako dosud

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ