Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice

              

        Rada MČ Praha - Ďáblice na 60. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha -Ďáblice jako povinným a PRE a.s. jako oprávněným za účelem kabelového vedení 22kV ve výše uvedených pozemcích v k.ú.Ďáblice, které jsou zapsány na LV č.860 pro k.ú.Ďáblice (svěřená správa pro MČ Praha – Ďáblice).

·              souhlasila s návrhem smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci na akci restaurace a víceúčelová hala v prostoru „U Krále Holce“ od arch. Havrdy. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh vyhovuje již předem zastupitelstvem schváleným záměrům pověřila starostku k podpisu smlouvy.

·              souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na stavební úpravy stávajících objektů a výstavby nových šaten v areálu TJ Ďáblice - oddíl fotbalu, Kokořínská 400, s tím, že s ohledem na výši předpokládaných nákladů by se akce řešila v etapách.

·              doporučila na letošní rok uzavřít smlouvu na údržbu zeleně u objektů MČ čp. 553, čp.88, čp.161 a čp.339 s firmou TÚZ s.r.o.. Nabídka se týká období 9-12/2005 a příští rok pokračovat až dle zkušeností ze spolupráce v tomto roce.

·              doporučila zakázku na výstavbu schodů u hřiště Na Znělci zadat firmě FASS s.r.o. z důvodů nižší finanční nabídky a na základě dobrých zkušeností s touto firmou. 

 

 zpracoval tajemník ÚMČ