Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

       

        Rada MČ Praha - Ďáblice na 62. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              souhlasila s předloženým návrhem rozpočtového opatření č.3 na rok 2005

·              souhlasila po projednání a na základě vyjádření sociální komise se zařazením žádostí o byt Zdeňka Vrtišky a Petra Dlaboly do evidence

·              vzala na vědomí předložený plán zimní údržby v MČ Praha – Ďáblice v období 2005/2006 a schválila místa zimní údržby.

·              schválila na základě předložených podkladů dodavatele technologie kuchyně MŠ firmu FLOD PRAHA a.s, Hlavní 209, Měšice u Prahy

·              souhlasila na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., §23, odst.3 povolit výjimku v počtu žáků v každém oddělení školní družiny, a to do počtu 34

·              souhlasila s ukončením smlouvy o pronájmu nebytových prostor v Obecním domě pí. Miluše Hlaváčkové (kosmetika) ke dni 28.12.2005 dohodou.

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ