Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

       

       

Rada MČ Praha - Ďáblice na 63. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              souhlasila s  uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí ohledně pronájmu nebytových prostor v Obecním domě ordinaci po MUDr. Váňové převezme MUDr. Benešová

·              souhlasila se zahájením rekonstrukčních prací na budově Hasičského domu, které by měly z důvodů havarijního stavu na základě doporučení vyplývajících z posudku statika ing. Dvořáka proběhnout ještě v letošním roce. Jedná se o tyto práce: zpevnění věnce, oprava střechy, výměna oken, výměna vrat do garáží, oprava prasklých podlah, vnitřní úpravy rozvodů el. energie, kanalizace, rekonstrukce koupelny, oprava topení a výměna kotle a to pouze do výše finančních prostředků v rozpočtu na letošní rok určených na opravy Hasičského domu

·              souhlasila v souladu s usnesením Rady HMP č.1360 ze dne 20.09.2005, kterým se schválila nová pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví HMP a dle kterého byl naší MČ přidělen pouze jeden byt o velikosti 1+1 aby tento byt byl přidělen v souladu se schváleným usnesením č.144/05/ZMČ ze dne 23.06.2005 panu Karlu Pokornému

·              vzala na vědomí návrh vyhlášky HMP o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m.Prahy pro rok 2006, kde přílohou jsou cenové mapy pokrývající území spravované MČ Praha - Ďáblice.

·              souhlasila zadat zakázku na akci odvlhčení objektu č.p. 400 v ul. Kokořínské dle návrhu arch. ing. Kučery. Nejlevnější nabídce (333.852,-Kč vč.DPH) od firmy Ulbrich, která již pro MČ prováděla stejné činnosti na objektu č.p. 160. a termíny výstavby vždy dodržela

·              přijala vyjádření k probíhajícím správním řízení ve věci Návrhu změny ÚPn hl. m. Prahy č.j.11113/05/OV/K11 týkajícím se lokality Letňany – západ a zároveň v průvodním dopise požádala, aby zástupci MČ Ďáblice byly k tomuto jednání a případným všem dalším, vždy jako účastník řízení přizvána

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ