Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

        Rada MČ Praha - Ďáblice na 64. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              zamítla žádost TJ Ďáblice – oddílu kopané o vyplácení mzdy správci areálu z prostředků MČ, neboť se neslučuje se zněním uzavřené smlouvy o nájmu sportovního areálu ze dne 31.10.2002

·              souhlasila po projednání a zhodnocení nabídek vyzvaných firem přednesených velitelem JPO panem Manglem se zadáním jednotlivých zakázek vybraným firmám

·              souhlasila s uzavřením darovací smlouvy ve prospěch MČ Ďáblice a to finanční dar ve výši 40 000,-Kč od firmy Vegacom a.s., jako příspěvek na vybavení dětského hřiště v Ďáblicích. v nové lokalitě při ulici K Lomu

·              navrhla jmenovat za člena školské rady ZŠ, U Parkánu 17/11 člena Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice Vladimíra Michka

·              souhlasila na základě žádosti vlastníka – firmy VEGACOM a.s., pozemků p.č. 1559/17, 1559/9, 1562/1, 1569/1, 1562/11, 1562/10, 1562/6, 1562/4, 1569/6, 1562/17, 1569/4, 1562/20 o pořízení změny ze stávajícího využití VN (služeb a nerušící výroby) na území OV (všeobecně obytné), koeficient míry využití území D KPP 08 KZ 055aby toto navržené řešení bylo projednáno jako změna ÚPN Hl.m.Prahy odborem územního plánování MHMP a dalšími příslušnými orgány

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ