Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

       

        Rada MČ Praha - Ďáblice na 65. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              souhlasila s zněním volebního řádu pro volby členů školské rady v Základní škole a mateřské škole, U Parkánu 17/11, Praha 8 - Ďáblice

·              schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-Kč pro Sdružení ďáblického míče. Finanční prostředky budou využity na uhrazení výdajů spojených s pořádáním plesu v Základní škole, U Parkánu 17

·              schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,-Kč pro TJ Ďáblice – oddílu tenistů prostředky budou využity jako příspěvek na uhrazení výdajů spojených s plesem tenistů.

·              souhlasila na základě připomínek pracovnic Klubu mládeže změnit dobu po kterou je klub v provozu a zahajovat místo ve 14,00 až v 16,00 a při jakémkoli podezření na alkohol nebo drogy okamžitě volat strážníka MP pana Piterku tel.: 724321095 a provinilce s okamžitou platností z Klubu mládeže vyloučit.

·              souhlasila se jmenováním inventarizačních komisí pro zajištění inventarizace majetku a závazků MČ Praha - Ďáblice za rok 2005 .

·              souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem provozu, oprav a údržby kabelového vedení 22kV, mezi MČ Praha - Ďáblice jako povinným a PRE a.s. jako oprávněným na pozemcích p.č.30/1 a p.č.30/4  v k.ú.Ďáblice, které jsou zapsány na LV č.860 pro k.ú.Ďáblice (svěřená správa pro MČ Praha – Ďáblice).

 

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ