Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

       

       

Rada MČ Praha - Ďáblice na 66. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·               souhlasila na základě návrhu sociální komise, aby slečně Kateřině Hnikové byl přidělen byt o velikosti 1+1 v čp.339

·               schválila poskytnutí finančních darů za přínosnou práci pro obec nad rámec povinností členům výborů, komisí a osobám, které jsou uvedeny v neveřejné příloze  usnesení

·               souhlasila s pronájem sálu v Obecním domě paní Šárové na kroužek „pohybové hry pro děti ve věku 4-8 let“, Kroužek bude pouze v zimním období vždy v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Rada současně stanovila podmínky a to účast ďáblických dětí a kroužek pro děti zdarma.

·               souhlasila na základě vyjádření sociální komise se zařazením, žádostí Pavlíny Hanoldové a Tomáše Brabce o byt, do evidence.

·               souhlasila, aby MČ Praha - Ďáblice nadále poskytovala částečnou úhradu skládkovného pro občany jako kompenzační opatření v souvislosti se zřízením a provozem skládky KO v k.ú.Ďáblice a to za těchto podmínek:

1)      žadatel je držitelem platného ohlášení stavebních úprav nebo stavebního povolení ke stavbě či rekonstrukci soukromého objektu na kat. území Ďáblice

2)      žadatel je fyzickou osobou s trvalým bydlištěm v MČ Praha - Ďáblice

3)      stavebním odpadem se rozumí  p o u z e  výkopek a stavební suť

4)      uložení stavebního odpadu dle bodu 3) pouze na skládce A. S. A. je pro žadatele dle bodu 1) a 2) bezplatné do max. množství 10 t po dobu platného stavebního povolení (t.j.max.2 roky), u ohlášení stavebních úprav po dobu 6 měsíců

5)       kompenzační úhrada MČ za občana se týká pouze poplatku za skládkovné na skládce A. S. A., nezahrnuje náklady za dopravu či kontejnerovou službu

6)      v případě uložení jiného odpadu než stavebního (zejména směsného či znečištěného) nebude příslušná výše skládkovného MČ Praha - Ďáblice uhrazena.

7)      RŽP bude vystavovat občanům písemné potvrzení závazku MČ pro A.S.A. na uhrazení 10t stavebního odpadu

·               souhlasila s ohledem na kladné vyjádření majitelů pozemků se stavbou dvou reklamních zařízení společnosti A.C.E MEDIA VENTURES v k.ú.Ďáblice na pozemcích PK 291 (p.č.1729/1) a PK 286 (p.č.1729/1)

·               souhlasila se zřízením kardiologické poradny MUDr.Ondřeje Auzkého v ordinaci praktické lékařky MUDr. Kateřiny Auzké. Poradna by probíhala v délce 1-2 hodiny týdně mimo ordinační hodiny praktické lékařky

·               souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch Pražské plynárenské, a.s k pozemkům p. č. 236/9, 458/1,459 dle PK pozemků parc. č. 1639, 1644/1, 1721/1 dle KN v katastrálním území Ďáblice zapsaným na LV 860 u Katastrálního úřadu Praha město, svěřené do správy MČ Praha – Ďáblice a parc. č. 461 dle PK v k. ú. Ďáblice, zapsané na LV 1 u Katastrálního úřadu Praha město.

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ