Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 68. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              Schválila poskytnutí finančního daru Mysliveckému sdružení Ďáblice ve výši 20 000,- Kč na podporu a rozvoj jeho činnosti

·              Souhlasila s vyplacením příspěvku na ekologické vytápění p. Karlu Vackovi, ul. Na Blatech, Praha - Ďáblice, neboť splnil podmínky stanovené usnesením č. 171/04/RMČ

·              vzala na vědomí předložený projektový záměr na Bezdrátový vysokorychlostní internet pro veřejnost a schválila znění Dohody o partnerství, která vyjadřuje závazek městské části spolupracovat s Hlavním městem Prahou na přípravné, realizační a provozní fázi projektu Bezdrátový vysokorychlostní internet pro veřejnost

·              souhlasila rozšířit zimní údržbu o komunikaci K Lomu a doporučila připravit znovu do Ďáblického zpravodaje informaci o nutnosti zimní údržby chodníků přilehlých k nemovitostem

·              souhlasila na základě vyjádření sociální komise se zařazením, žádosti Jana Alušice o byt, do evidence

 

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ