Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 69. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              Souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši 15.000,- Kč hvězdárně Ďáblice na podporu její činnosti zejména na rozšíření zeleně a údržbu  okolí  budovy hvězdárny

·              vzala na vědomí předložený projektový záměr k projektu Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy – ENVIS 4 a schválila podpis Dohody o partnerství, která vyjadřuje závazek městské části spolupracovat s Hlavním městem Prahou na přípravné, realizační a provozní fázi tohoto projektu

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ