Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 70. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši 50.000,- Kč oddílu kopané SK Ďáblice, který bude použit na uhrazení energií – termín únor 2006.s

·              souhlasila se zprávou hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha – Ďáblice k  31. 12. 2005 s vyřazením movitých předmětů a se způsobem vypořádání movitých věcí uvedeném pro příslušná inventarizační místa

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ