Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 71. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              vzala na vědomí, že bude uzavřena smlouva mezi hl.m.Prahou jako převodcem a MČ Praha - Ďáblice jako nabyvatelem, dle které přechází na MČ Ďáblice majetek v účetní hodnotě 83.449,80 Kč , který bude využit JPO Ďáblice

·              souhlasila s ohledem na skutečnost, že SKP Diakonie ČCE vykonává již několik let sociální a pečovatelskou službu pro občany Ďáblic a přilehlých městských částí s finančním darem ve výši 50 000,-Kč, která by měla být využita na zajištění základní činnosti, především na pokrytí nezbytných mzdových a provozních nákladů

 

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ