Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 72. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·              vzala na vědomí, návrh VŠUP Praha na možnost nového využití části pozemku p.č.586/1 v k.ú.Ďáblice, které je v Urbanistické studii Ďáblic určeno pro využití OC (čistě obytné) a nové využití navrhuje jako PP (parky, parkové úpravy) a souhlasila, aby tento návrh byl Odborem územního plánu MHMP projednán kladně s ohledem na veřejný zájem a přímou kontinuitu s budoucím areálem VŠUP

·              vzala na vědomí informaci starostky o jednání se zástupci firmy A.S.A. Ďáblice, na základě kterého byl dohodnut finanční příspěvek ve výši 855 tisíc Kč ve prospěch MČ Praha – Ďáblice a navrhuje využít tento příspěvek takto:

500 tisíc Kč na všeobecné aktivity

300 tisíc Kč na sportovní tréninkové hřiště TJ Ďáblice

  55 tisíc Kč na akce pořádané MČ

 

 zpracoval tajemník ÚMČ