Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 76. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·              doporučila uzavřít smlouvu na akci „Hasičská zbrojnice – statické zajištění jižní a východní fasády“s firmou P a P SERVIS za cenu 174.974,-Kč, protože její nabídka je cenově nejvýhodnější

·              souhlasila s volbou Pavly Dostrašilové, bytem Praha 8 – Ďáblice do funkce přísedící u Obvodního soudu v Praze 8 na čtyřleté funkční období let 2006 - 2010. 

·              schválila poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,-Kč pro turisticko tábornický oddíl Bonaj Amikoj. Finanční prostředky budou využity na přípravu a provoz dětského letního tábora

·              vzala na vědomí, že v souvislosti se schválenou změnou Z 0722/05 a připravovaným projektem “Generel odvodnění Ďáblic“ vznikl požadavek na rozšíření biocentra pro retenční nádrž v severovýchodní části Ďáblic a souhlasila se změnou, která vyžaduje rozšíření plochy (přírodní nelesní plochy) v severovýchodní části na úkor PZA (zahradnictví) a rozšíření hranice biocentra.

·              vzala na vědomí žádost nakladatelství MILPO MEDIA o finanční podporu při vydání knihy s názvem „Ilustrovaná encyklopedie osobností v názvech pražských ulic a náměstí a schválila poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,-Kč

·              vzala na vědomí výsledek zápisu dětí do MŠ a ZŠ na rok 2006/2007 a informaci Mgr.Bulirschové – ředitelky ZŠ o zřízení dvou prvních tříd ZŠ pro následující školní rok a souhlasila, aby dodatek č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.10.2000 mezi MČ Praha – Ďáblice a TRIVISem – soukromou veřejnoprávní akademií a Vyšší odbornou školou s.r.o. řešil dále pronájem na jeden pavilon na dobu 01.09.2006 – 31.08.2008 a na druhý pavilon na dobu 01.09.2006 – 31.08.2007

 

 

zpracoval tajemník ÚMČ