Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 78. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·        souhlasila s úplatným převodem pozemků v areálu Agrostavu PRAHA a.s. a to za cenu dle platné cenové mapy pro 2006

·        souhlasila na návrh sociální komise, aby byt 2+1 přidělený naší MČ z fondu MHMP byl poskytnut rodině p. Vaníčka

·        souhlasila s předloženým návrhem rozpočtového opatření č.2 na rok 2006

·        vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha - Ďáblice za rok 2005 (zpracovanou Odborem finanční kontroly MHMP) a souhlasila s předloženým Závěrečným účtem MČ Praha - Ďáblice za rok 2005 bez výhrad

·        zamítla žádost paní A.Kazhamiaka o poskytnutí integračního bytu, neboť MČ nedisponuje žádnými volnými byty

·        nemá námitek po projednání a na základě vyjádření sociální komise proti zařazení žádosti paní Jany Lövové o byt do evidence.

·        vzala na vědomí skutečnost, že část pozemku p.č.608/16 o výměře cca.6m2 (ve vlastnictví manželů Výborných) bylo zastavěno chodníkem v ul.Prácheňské a souhlasila, aby změnou hranice pozemku p.č.608/16 bylo z pozemku p.č.608/2 (ve vlastnictví MČ Ďáblice) nahrazeno těchto cca.6m2, tak jak to navrhuje náčrt nového GP a poté došlo mezi vlastníky ke směně předmětných pozemků

·        souhlasila na základě stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí s vyplacením finančního příspěvku za vybudování kanalizační přípojky k RD na pozemku p.č. 1017/1 v k.ú.Ďáblice při ul.Vojkovická

 

zpracoval tajemník ÚMČ