Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 81. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

·        souhlasila s výjimkou dodatečného vyplacení příspěvku za odvoz KO MUDr. Marku Rýdlovi, majiteli rodinného domu v Praze – Ďáblicích, Liběchovská čp. 820/6 za období roku 2005 a to z důvodu pochybení ze strany Pražských služeb a.s. pro které nebyl příspěvek vyplacen

·        vzala na vědomí návrh společnosti BUSSMARK s.r.o. na tři varianty řešení plánované stavby bytového objektu na pozemku p.č. 1740 (Akcíz) a. navrhuje řešit stavbu jiným způsobem a to dle zakoupené projektové dokumentace na stavbu domu od společnosti BUSSMARK s.r.o. s tím, že          a) MČ Praha – Ďáblice vyhlásí výběrovou soutěž na prodej části pozemku p.č. 1740 potřebnou na stavbu domu a parkoviště a vybere tak budoucího investora a majitele stavby

b) MČ Praha – Ďáblice si ponechá pozemek ve svém vlastnictví a vyhlásí výběrovou soutěž na zhotovitele díla – stavby domu, který po dokončení zůstane v majetku MČ Praha - Ďáblice

·        souhlasila s návrhem parkových úprav pozemku p.č. 204/1 dle předložené dokumentace spol. ATB, s.r.o. na konečnou podobu pozemku p.č. 204/1 při ulici Ďáblické

·        rada byla informována o skutečnosti, že na pozemcích 205/1 a 206 byly zahájeny terénní úpravy a probíhající stavební  činnost. Vzhledem k tomu, MČ Ďáblice nebyla o zahájení jakékoliv stavby informována, rada navrhuje, aby byl učiněn dotaz na odboru výstavby Praha 8 .

  

zpracoval tajemník ÚMČ