Zpráva z jednání Rady MČ Praha Ďáblice    

Rada MČ Praha - Ďáblice na 83. jednání projednala a pro informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z programů jednání rady, které byly projednány a s jakým výsledkem.

 

·        souhlasila, aby MČ Praha – Ďáblice jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní školy Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 11/17 podala žádost o změnu v síti škol k 01.09.2007 (navýšení kapacity), která je vyvolána nárůstem dětí v ZŠ i MŠ 

·        souhlasila, aby 1. v roce 2007 byla provedena stavební akce „Přístavba a rekonstrukce pavilonu MŠ, Kučerové 26“ a 2. potřebné finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny jako investiční výdaj v rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2007

·        souhlasila, aby 1. byla objednána projektová dokumentace na sportovní stavbu „Tréninkové hřiště TJ Ďáblice“, která by řešila nový povrch s umělým trávníkem III.generace, oplocení a osvětlení hřiště a 2. částka ve výši 5mil.Kč byla na realizaci této stavby vyčleněna jako investiční výdaj v rozpočtu MČ Praha - Ďáblice na rok 2007

·        vzala na vědomí informaci zástupce starosty, že tloušťka odstraňované živičné vrstvy na terénních úpravách – příjezdové komunikace u MŠ se oproti původnímu předpokladu  5cm pohybovala v síle do 15cm, což navyšuje cenu za provedené dílo o 40.766,64 Kč bez DPH a souhlasila s návrhem uzavřít se zhotovitelem díla (firma FASS s.r.o.) k původní smlouvě dodatek č.1 se zohledněním tohoto vícenákladu

·        souhlasila 1. s definicí investičního záměru pro projekt „Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha – Ďáblice“ a 2. že projekt bude předložen jako žádost o čerpání finančních prostředků ze SF EU v rámci 5.výzvy programu JPD2 pro Prahu

·        souhlasila 1. s definicí investičního záměru pro projekt „Vytvoření nového městského centra výstavbou multifunkčního prostoru v Praze – Ďáblicích – zlepšení sportovního a kulturního vyžití a 2. že projekt bude realizován v časovém období od podzimu 2007 do jara 2009

·        souhlasila s uzavřením mandátní smlouvy, týkající se vypracování žádosti o příspěvek ze strukturálních fondů EU v rámci JPD2 na projekt „Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha – Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury“

  

zpracoval tajemník ÚMČ